Delrapport om läsfrämjande inlämnad till regeringen

Litteraturen bär både kunskaper och konstupplevelser. Hela denna bredd måste omfattas för att de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande ska kunna förverkligas och samverkan mellan politikområdena är nödvändig. Folkbiblioteken, barnhälsovården, folkbildningen och skolan lyfts fram som viktiga aktörer när Kulturrådet lämnar en delrapport av handlingsprogrammet för läsfrämjande till regeringen.

– God läsförmåga för alla och tillgång till en mångfald av litteratur är en demokratifråga. Det behövs insatser för att tidigt nå de små barnen och deras föräldrar men också vuxna som av olika anledningar ännu inte är läsare. Ökad tillgång till e-böcker, litteratur på olika språk, anpassade medier till alla som behöver det och läsfrämjande via digitala kanaler är nyckelfrågor, säger Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn och unga på Kulturrådet.

Kulturrådet har i regleringsbrevet för 2014 fått i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för läsfrämjande med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur-och läsfrämjande. Bakgrund till uppdraget finns att hämta i bland annat litteraturutredningen och propositionen Läsa för livet. Regeringen har utsett Kulturrådet att vara den samlande aktör som initierar, samordnar och följer upp läsfrämjande utanför skolan.

Delrapporten har tagits fram i dialog med bl.a. Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Skolverket och folkbildningens aktörer och beskriver vilka utvecklingsområden som identifierats. Rapporten kommer att användas som underlag för fortsatt dialog och i december ska handlingsplanen i sin helhet vara klar.

KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
Ställföreträdande enhetschef
Telefon: 08-519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Header logo