Digitalisering ökar tillgängligheten till kulturlivet

Kan personer med funktionsnedsättning få större tillgång till kulturlivet genom digitala lösningar? Under Kulturrådets konferens Digital teknik för tillgänglighet som hölls i Umeå den 27 mars presenterades den nya rapporten Digitalisering och tillgänglighet.

Rapporten kartlägger hur digitala lösningar kan användas för att öka tillgängligheten och beskriver lärande exempel och förslag till framtida satsningar.

En av Kulturrådets slutsatser är att digitalisering kan öka tillgängligheten till kulturlivet på ett ibland oväntat sätt. Ett exempel är att personer med synnedsättning kan ta del av e-böcker – utan att en särskild inläsning av boken behöver produceras.

Digitala lösningar kan också användas för att avhjälpa specifika hinder. Till exempel går det att läsa textningen av en teaterpjäs i mobiltelefonen.

En ökad användning av digitala lösningar innebär dock högre kostnader, i form av investeringar, teknikutveckling och drift. Kulturrådet menar därför att det vore positivt med statliga insatser för att stimulera utvecklingen av nya digitala lösningar och/eller nya metoder för en tillgänglig användning av digitala lösningar.

Kulturrådet menar också att det är viktigt att stärka kulturorganisationernas grundfinansiering för att lösningarna ska komma till användning i större utsträckning.

Digitala lösningar är dock inte tillgängliga i sig.
– Kunskap, organisations-, informationsfrågor tillsammans med övriga tillgänglighetsinsatser spelar ofta en avgörande roll för att de digitala lösningarna ska öka tillgängligheten, säger Jerk Sörenson, handläggare på Kulturrådet och en av författarna till rapporten.

Konferensen Digital teknik för tillgänglighet är ett led i Kulturrådets löpande arbete för att öka tillgängligheten inom kulturlivet.
– Alla ska ha rätt att delta i kulturlivet oavsett funktionsförmåga. Eget skapande och möjligheten att ta del av kultur har stor betydelse både för enskilda och för samhällsutvecklingen, säger Karin Westling, handläggare på Kulturrådet, som arrangerar konferensen.

– I den rapport vi presenterar framkommer det tydligt att digital teknik är ett utmärkt sätt att öka tillgängligheten till kulturlivet, men att det krävs ett helhetstänkande i flera olika delar av en verksamhet för att den digitala lösningen ska bli tillgänglig.

Bakgrund

Kulturrådet är en av 22 nationella strategiska myndigheter som har i uppdrag av regeringen att genomföra målsättningar inom funktionshinderspolitiken inom sin sektor. Det finns tre målsättningar som ska uppfyllas inom Kulturrådets sektorsområde under perioden 2011-2016. Kulturrådet följer upp och återrapporterar utvecklingen till regeringen årligen i en särskild rapport.

Rapporten Digitalisering och tillgänglighet har tagits fram av Kulturrådet på uppdrag av regeringen. Syftet är att kartlägga hur digitala lösningar kan användas för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Rapporten ger exempel på hur digitala lösningar har ökat tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning, dels genom att nya sätt att ta dela av kulturlivet har utvecklats, dels genom att digitala lösningar för att avhjälpa specifika hinder har utvecklats och används.

Kulturrådet bedömer bland annat att det krävs ett helhetsperspektiv i framtagandet och användningen av digitala tjänster och lösningar för att de ska bli tillgängliga. För att enskilda kulturorganisationer ska kunna utveckla och utöka sin användning av digitala lösningar, men också andra tillgänglighetsinsatser, är det viktigt att stärka de strukturer som finns för bidragsgivning och förbättra grundfinansieringen för det fria kulturlivet såväl som regionala kulturinstitutioner.

Kulturrådet bedömer också att det är viktigt att kunskapen om tillgänglighetsstandarder för webb och e-tjänster sprids och att användningen ökar. Kartläggningen pekar på att det är viktigt att nationella insatser fortsätter att stimulera utveckling och tillämpning av digital teknik som ökar tillgängligheten till kultur.

Bilden: Per Svensson och Jerk Sörensson har skrivit rapporen Digitalisering och tillgänglighet. Foto: Ida Renström.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Jerk Sörenson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 41
jerk.sorenson@kulturradet.se

Karin Westling
Handläggare
Telefon: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

RAPPORT

Ladda ner eller beställ rapporten Digitalisering och tillgänglighet. Den finns även på lättläst svenska och inläst i DAISY-format.

Header logo