Fem myndigheter presenterade arbetet med regeringens hbt-strategi

I Studion på Pride House presenterades regeringens hbt-strategi och hur fem utsedda strategimyndigheter ska jobba med sina respektive fokusområden. Ett 60-tal  åhörare hade kommit för att delta i seminariet mitt under den heta Pride-veckan.

I början av året släppte regeringen för första gången en strategi för homo, bi och transpersoner. Syftet är att genom långsiktigt arbete främja hbt-personers lika rättigheter. Fem strategimyndigheter har utsetts. Det är Kulturrådet, Socialstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ansvarsområdena handlar följaktligen om våld och diskriminering, unga hbt-personer, hälsa och vård, privat- och familjeliv samt sist men inte minst kultur.
– Kulturen har en särskild möjlighet att utmana fördomar och vara normkritisk, betonade Bongi MacDermott, från Kulturrådet. Vi är därför väldigt glada att vi fått uppdraget!

Bongi MacDermott beskrev också hur Kulturrådet arbetar för att integrera hbtq-perspektivet i hela verksamheten. Strategiuppdraget är ett verktyg att sätta extra fokus på frågan. I dialog med de regionala kulturcheferna i kultursamverkansmodellen finns goda möjligheter att lyfta vikten av att skapa förutsättningar för kulturens möjligheter att vara normkritisk, menade hon.

Jonah Nylund från Myndigheten för ungdoms -och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) berättade om kartläggningar av hur unga har det när det gäller hälsa, arbete, bostad och fritid.
– Det har kommit fram mycket alarmerande siffror när det gäller unga hbt-personers hälsa, både den fysiska och psykiska, förklarar Jonah Nylund. Myndigheten arbetar nu intensivt med internutbildningar, och samverkan med RFSL-ungdom, Skolverket och Forum för levande historia för att utbilda skolpersonal.

Lars Grönvik, från Socialstyrelsen, beskrev hur ojämlik vården är från ett hbtq-perspektiv. Vården har dock kommit igång betydligt bättre än socialtjänsten, enligt Lars Grönvik. Exempelvis behövs mer hbtq-kompetens inom skyddat boende. Socialstyrelsen har 700 utredare som måste utbildas.
– Vården måste bli mer rättssäker och likvärdig, sade Lars Grönvik.

Agneta Broberg, som arbetar som Diskrimineringsombudsman, talade om vikten av att arbeta med myndighetens tre ben – juridik, kunskap och opinion. DO hade i början av sommaren en uppskattad och välbesökt internationell konferens om hbtq som ett 20-tal europeiska länder deltog i. Tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och landsting, tar DO nu fram en handbok om bemötande av hbtq-personer. Det är tydligen mindre än tio procent av kommunerna som har en handlingsplan när det gäller hbtq-personer inom äldreomsorgen.

Anna-ChuChu Schindele representerade den nya Folkhälsomyndigheten, som är en sammanslagning av Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet. I höst gör myndigheten en särskild undersökning om transgruppen. De hoppas framöver få möjlighet att inkludera transpersoner i den årliga folkhälsoenkäten. 

Georg Sand var moderator.

KONTAKT

Bongi MacDermott
Telefon: 08-519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Header logo