Bild på Göteborgs stadsteaters uppsättning av Pygmalion. Foto: Ola Kjelbye

Kulturrådet fördelar 1,2 miljarder kronor till regional kultur

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet för 2014. Totalt rör det sig om cirka 1,2 miljarder kronor. Det är fjärde gången bidragen fördelas enligt kultursamverkansmodellen och 20 av 21 län ingår.

– Under de tre år som kultursamverkansmodellen varit igång har intresset för kulturfrågor i regionerna stadigt ökat, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet. Kulturplanerna visar att vissa konstområden har utvecklats starkare, exempelvis dans och bild & form. Norrbotten är en region som gör ett gediget arbete inom dessa fält. Det finns ett växande intresse för bild - och form frågor över hela landet – inte minst för fotografi.

– Regionernas kulturplaner visar hög ambitionsnivå överlag, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet. Det finns en stark vilja att åstadkomma något och tydligt fokus på innehållet i kulturverksamheten. Exempelvis arbetet i Västra Götaland med teckentolkning av alla konstarter, litteratursatsningarna I Uppsala län, växthus i Halland för unga filmare, Sörmlandsmodellen med verksamhet inom alla konstformer för barn och unga. De allra flesta gör stora insatser för att främja yttrandefriheten!

Det var i december 2009 som riksdagen beslutade att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt kultursamverkansmodellen tar landstingen fram en kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. Den dryga miljarden fördelas mellan olika konst- och kulturformer; teater, dans, musik, museer, bibliotek, arkiv, hemslöjd, konst- och kulturfrämjande – och filmkulturell verksamhet.

Kulturrådet har under 2013 fört dialog med de län som ingår i modellen. Vid dialogerna utvecklas tankar och idéer i arbetet med kulturplanerna.  Beslutet har skett i samråd med myndigheterna/organisationerna i Samverkansrådet. Samverkansrådet består av Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Svenska Filminstitutet, Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Kungliga biblioteket, Konstnärsnämnden, Länsstyrelserna samt Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har även beslutat att cirka fem miljoner kronor avsätts för strategiska satsningar. Utgångspunkter kan vara insatser för yttrandefrihet, barn och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för nyskapande kultur. Med utgångspunkt från detta har Kulturrådets styrelse fattat beslut om att Halland, Norrbotten, Skåne, Sörmland, Värmland och Västerbotten beviljas en ökning utöver två procent.

De statliga bidragen räknas sammantaget upp med två procent för den beräknade pris-och löneuppräkningen. Samtliga län har också angett att den regionala och kommunala medfinansieringen räknas upp.

Senare under våren kommer Kulturrådet att fatta beslut om utvecklingsbidrag.

Bild på Göteborgs stadsteaters uppsättning av Pygmalion. Foto: Ola Kjelbye.

KONTAKT

Erik Åström, koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo