Kulturrådets HBTQ-satsning fortsätter

Kulturrådet fortsätter att sätta fokus på hbtq-frågor. Den 30 oktober lämnade Kulturrådet en rapport till regeringen om arbetet under 2014. Rapporten ligger till grund för en treårsplan för myndighetens fortsatta arbete som strategisk myndighet.

Kulturrådet fick 2014 ett regeringsuppdrag som strategisk myndighet inom kulturområdet för ökad öppenhet och mångfald avseende hbt-frågor.  Detta i enlighet med den samlade strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck som regeringen antog i januari 2014.

– Arbetet under 2014 har lagt grunden för en fortsatt långsiktig satsning, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. Bland annat har vi under året identifierat kultursektorns behov att öka kulturens möjligheter att främja hbtq-frågor. För att möta behoven har Kulturrådet tagit fram strategier.

Konstens och kulturens möjlighet att synliggöra och utmana normer har uppmärksammats. Goda exempel har lyfts på Kulturrådets webbplatser.  Myndigheten har deltagit i olika publika sammanhang med seminarier och samtal. Också projekt och verksamheter med hbtq-fokus inom Kulturrådets egna bidrag har identifierats.

Den kunskap Kulturrådet samlat på sig under 2014 har inhämtats i möten med organisationer som företräder hbtq-personer, myndigheter, institutioner och fria aktörer inom kulturlivet, regionala kulturchefer och kultursamordnare.

Kulturrådet har tagit fram förslag till en treårsplan för myndighetens fortsatta arbete som strategisk myndighet. Tanken med planen är att den ska vara ett stöd för att långsiktigt integrera ett hbtq-perspektiv i Kulturrådets verksamhet. Regeringen föreslår i sin budget för nästa år att Kulturrådet ges en halv miljon kr för sitt fortsatta arbete.

– Vi tänker fortsätta uppmärksamma och främja konsten och kulturens möjligheter att synliggöra och utmana normer i relation till hbtq-frågor, säger Staffan Forssell. 

Header logo