Göteborgs Stadsteaters föreställning Fröken Julie. Foto: Ola Kjelbye.

Kulturrådets årliga rapport om tillgängligt kulturliv

Kulturrådet är strategisk och sektorsansvarig myndighet inom kulturområdet för arbetet med den nationella funktionshinderspolitiken. I uppdraget ingår bland annat att varje år redovisa hur arbetet med att nå ett tillgängligare kulturliv framskrider. I Kulturrådets senaste rapport till regeringen beskrivs hur tillgängligheten inom kulturområdet såg ut 2013.

För kulturområdet finns det tre delmål som ska uppnås under perioden 2011-2016. Det första delmålet innebär att samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag senast 2013 ska ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet. Ett annat delmål gäller så kallade enkelt avhjälpta hinder i kulturlokaler. Med det menas att grundläggande krav på fysisk tillgänglighet måste vara uppfyllda i de lokaler som används till kultur. Det tredje delmålet innebär att webbplatser och e-tjänster ska vara tillgänglighetsanpassade senast 2016.

Kulturrådets lägesbeskrivning och slutsatser grundar sig på en webbenkät som kulturaktörer varje år svarar på. Det är kulturaktörer som får stöd inom ramen för Kultursamverkansmodellen eller direkt via Kulturrådet.

– Det vi kan konstatera totalt sett är att arbetet går alldeles för långsamt, säger Karin Westling, handläggare på Kulturrådet. Vi ser att arbetet med handlingsplaner för tillgänglighet har gått rejält framåt och många gör ett mycket bra arbete, men samtidigt finns det en hel del kvar att göra.

– I vår undersökning verkar det också som att så kallade enkelt avhjälpta hinder fortfarande finns i stor utsträckning i lokaler runt om i landet. För det mesta är det ägaren av en lokal som ska se till att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas. Här har kommunerna som är tillsynsansvariga ett särskilt ansvar att se till att lagstiftningen följs. Kulturrådets delmål innebär att statsfinansierad kulturverksamhet inte får ske i lokaler där enkelt avhjälpta hinder fortfarande finns kvar 2016.

Bakgrund: Regeringen beslutade 2011 om en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken åren 2011-2016. Kulturrådet är en av 22 nationella myndigheter som har särskilt sektorsansvar för att stödja, samordna och driva på utvecklingen.

Bilden föreställer Göteborgs Stadsteaters föreställning Fröken Julie. Foto: Ola Kjelbye.

KONTAKT

Karin Westling
Telefon: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

Header logo