Teater Sagohuset. Foto: Ikka Häikiö.

Kulturrådets uppföljning av fria scenkonstaktörer lämnad till regeringen

Kulturrådet presenterade den 13 mars en rapport som bygger på redovisningar från de fria teater-, dans- och musikgrupper samt de fria arrangörer av dans som fått verksamhets- eller produktionsstöd av Kulturrådet för verksamhetsåret 2012. Rapporten ger en övergripande bild av den verksamhet som bedrivs av fria scenkonstaktörer som får bidrag från Kulturrådet.

För arrangörer av dans och fria teater- och dansgrupper som fått stöd av Kulturrådet stod den offentliga finansieringen från statlig, regional och kommunal nivå för en majoritet av de totala intäkterna 2012.

När det gäller de fria musikgrupperna var spelintäkter den viktigaste inkomstkällan. De fria dans- och musikgrupperna gav omkring en fjärdedel av sina föreställningar utomlands. Vid föreställningarna i Sverige gjordes en stor del av besöken av barn och unga under 18 år.

För den konstnärliga personalen inom de fria dans- och teatergrupperna var den genomsnittliga anställningen av liten omfattning, motsvarande mindre än 16 heltidsarbetsveckor inom ramen för återrapporterad verksamhet. Bland de fria dansgrupperna angav 77 procent att de saknade egen replokal och 91 procent att de saknade egen scen. Aktörerna inom de olika konstområdena arbetade utifrån skilda förutsättningar när det gäller finansiering och möjligheter att nå ut till en publik.

Bilden föreställer Teater Sagohuset. Foto: Ikka Häikiö.

KONTAKT

Love Ander 
Telefon: 08-519 264 94
love.ander@kulturradet.se

Martin Rickardsson 
Telefon: 08-519 264 46 
martin.rickardsson@kulturradet.se

Header logo