Kultursamverkansmodellen följs upp

Kulturrådet presenterar idag uppföljningen av kultursamverkansmodellen för 2013. För första gången ingick 20 regioner i modellen, samtliga utom Stockholms län. Inom modellen fördelades drygt 1,1 miljarder kronor i statliga årliga bidrag.

De regionala och kommunala årliga bidragen har under perioden 2010-2013 ökat mer än de statliga.

– Överlag har verksamheten inom de flesta av kultursamverkansmodellens områden motsvarat förväntningarna, säger Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet. De olika konst- och kulturområdena verkar regionalt utifrån olika förutsättningar och uppdrag. Ur ett nationellt perspektiv syns få genomgående kulturpolitiska förändringar.

Av rapporten framgår också att:

  • Över fem miljoner utställningsbesök gjorts inom museiverksamheterna.
  • Cirka 2,8 miljoner konsert- och förställningsbesök gjorts inom professionell teater-, dans- och musikverksamhet.
  • Drygt hälften av regionerna redovisar att man haft reguljära dansföreställningar.
  • Barn och unga (0-18 år) har gjort över två miljoner utställnings-, konsert- och föreställningsbesök.
  • De regionala biblioteksverksamheterna arbetade med bland annat läsfrämjande och digital delaktighet.
  • Inom de flesta av kultursamverkansmodellens områden pågick olika typer av internationellt utbyte, till exempel residens inom dans, bildkonst och musik.
  • Många av de filmkulturella verksamheterna arbetade med att främja digitalisering av biografer.

Bakgrund: Utgångspunkten för att införa kultursamverkansmodellen var att öka det regionala inflytandet över hur statliga medel fördelas till regionala kulturverksamheter. Samtidigt behåller staten ett övergripande ansvar för kulturpolitiken. Inom modellen kan statliga medel tilldelas: professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt hemslöjdsfrämjande verksamhet.

KONTAKT

Martin Rickardsson
Utredare
Telefon: 08-519 264 46
martin.rickardsson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo