Kultursamverkansmodellen i fokus i samrådsmöte med nationella minoriteter

Hur möter regionerna de nationella minoriteternas önskemål? Det var en av frågorna som aktualiserades när Kulturrådet bjöd in nationella minoritetsorganisationer till ett samråds- och informationsmöte. Syftet med mötet var dels att informera om Kulturrådets arbete, dels ta emot och fånga upp synpunkter på arbetet och vad i arbetet som kan utvecklas.

Kulturrådet bedömer och följer upp de kulturplaner regionerna lämnar som underlag för att få bidrag inom kultursamverkansmodellen. I Kulturrådets uppdrag ingår att särskilt uppmärksamma landstingens arbete för att främja de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Under mötet poängterades svårigheten för organisationerna att göra sig hörd regionalt. Nationella organisationer har inte samma resurser regionalt som nationellt, menade några representanter. Hur säkrar Kulturrådet de nationella minoriteternas inflytande regionalt, nu när verksamheten är en del i samverkansmodellen?

Erik Åström, koordinator på Kulturrådet berättade att myndigheten går igenom varje kulturplan utifrån Kulturrådets uppdrag. Det är regionerna som har krav på sig att tala med de nationella minoriteternas organisationer, inte tvärtom. Kulturrådet följer också upp vad regionerna skrivit i sina planer. Det är ett arbete myndigheten skapat rutiner för och som nu påbörjats.

– Kultursamverkansmodellen fungerar bra så här långt men behöver några år till för att sätta sig ordentligt.

Mårten Lempert, handläggare och ansvarig för stödet till de nationella minoriteterna påpekade att Kulturrådet fortfarande ger stöd till nationella minoriteter utanför samverkansmodellen. Utöver det riktade stödet till nationella minoriteters kulturverksamhet ges bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och annan verksamhet genom de ordinarie bidragen till den fria kultursektorn.

– Det är angeläget att kunskapen om de nationella minoriteterna ökar och kulturen spelar här en viktig roll.

Sverige har fem nationella minoriteter. Genom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk har Sverige tillerkänt fem nationella minoriteter och fem minoritetsspråk särskilda rättigheter. De fem nationella minoriteterna är Sverigefinnar, judar, tornedalingar, romer och samer.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Mårten Lempert
Handläggare
Telefon: 08-519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

Header logo