Illustration: Petter Lawenius.

Migrationsverket arbetar för att vidga fristadsrörelsen

– I mars 2013 erbjöd Sverige för första gången en fristad för en rapmusiker på inbjudan av Göteborgs stad. Migrationsverket har därmed i praktiken gett uppehållstillstånd till en fri yrkesutövare av annan konstform än det skrivna ordet. För att det tydligt ska framgå vilka som ska omfattas av den utvidgade fristadsrörelsen bör vi se över och justera vårt rättsliga ställningstagande, säger Fredrik Martinsson, expert på Migrationsverket.

Kulturrådet har sedan år 2013 regeringens uppdrag att verka för att fristadsrörelsen breddas till att omfatta även utsatta kulturskapare inom andra konstformer än det skrivna ordet.

– För Kulturrådet är frågan om konstnärlig yttrandefrihet och det fria ordet central. Det finns bildkonstnärer och musiker, bland annat i Iran, som sitter fängslade och inte har möjlighet att uttrycka sin musik. Det är naturligt att också beakta de konstnärerna, och deras behov av att uttrycka sig. Vi välkomnar därför Migrationsverkets initiativ att se över området, säger Kerstin Brunnberg, styrelseordförande på Kulturrådet.

Sedan 2011, då Migrationsverket tog rättslig ställning till uppehållstillstånd för fristadsförfattare, tillämpas Utlänningslagens bestämmelser om fria yrkesutövare. Ett tvåårigt uppehållstillstånd beviljas under förutsättning att en fristadsförfattare är inbjuden av en kommun och via kommunen har sin försörjning tryggad under motsvarande period.

För att få permanent uppehållstillstånd krävs att fristadsförfattaren kan visa att det finns möjlighet till fortsatt försörjning som fri yrkesutövare även efter det att det tvååriga uppehållstillståndet och stipendieperioden har gått ut. Denna tid kan i det fallet ligga till grund för en permanent bosättning, enligt principen om uppskjuten invandringsprövning.

– År 2012 beviljades för första gången ett permanent uppehållstillstånd till en fristadsförfattare i linje med Migrationsverkets praxis från 2011. Innan dess kunde författarna inte tillgodogöra sig den tid de vistats i Sverige, eftersom uppehållstillstånd tidigare beviljades för besök, säger Fredrik Martinsson.

En del av texten är från Migrationsverkets webbplats.

Header logo