Panelen. Foto: Anna von Brömssen.

Nya bibliotekslagen förändrar arbetet på biblioteken

Martin Engman från Svensk Biblioteksförening ledde samtalet med en panel bestående av representanter från olika bibliotekstyper: Marita Mattsson Barsk, bibliotekschef i Haparanda kommun, Birgitta Markusson, länsbibliotekschef i Norrbotten, Lisa Petersen, bibliotekschef Mälardalens högskola och slutligen Elisabet Ahlquist, KB.

Panelen var överens om att den nya bibliotekslagen, som efter ett stort opinionsarbete började gälla från den 1 januari 2014 är en förbättring. Elisabet Ahlqvist listade exempelvis att lagen är mer pedagogisk och tydligare utgår från användarna. Den baseras på demokratibegreppet och är kopplad såväl till de kulturpolitiska målen som till UNESCOs folkbiblioteksmanifest.

Den största förändringen syns i ändamålsparagrafen, paragraf 2. Det som tidigare gällde folkbibliotek gäller nu hela det allmänna biblioteksväsendet. Även högskolebibliotek ska "främja litteraturens ställning".
– Vi jobbar med det skrivna ordet i vid bemärkelse, och det är det som förenar oss, säger Lisa Petersen, apropå att lagen nu verkligen är en bibliotekslag och inte endast en lag för folkbiblioteken.

Regionbiblioteket i Norrbotten arbetar långsiktigt och strategiskt i samverkan för att påverka läslusten genom att synliggöra biblioteken och läsningen, till exempel med Norrbotten läser. I lagen står det att biblioteken ska präglas av allsidighet och kvalitet, och för att biblioteken i samverkan ska kunna göra planer behövs en gemensam förståelse av vad allsidighet och kvalitet betyder och vad det egentligen är som ska främjas. Elisabet Ahlquist leder kvalitetsdialoggruppen på KB och menar att det är en avgörande process att nå samsyn för att kunna länka samman olika led.

Den nya lagen har alltså redan fått konsekvenser för bibliotekens arbete. Användarna då, märker de någon skillnad? Haparanda är mer tveksam till att köpa in så mycket på efterfrågan, men panelen funderar över allsidighet och bredd i beståndet och om bibliotekarien är en tillräcklig garanti.
– Det är ett trixande med medel och kommunerna har olika förutsättningar att kunna leva upp till lagen. Önskan vore att alla hade samma utbud i alla kommuner, avslutar Birgitta Markusson. 

Header logo