Satsningen på läsfrämjande fortsätter

Förändrat pensionssystem inom scenkonsten frigör medel som ska användas till utveckling inom området, satsningen på läsfrämjande fortsätter och MU-avtalet ska följas upp. Det är några av uppdragen som presenteras av regeringen i Kulturrådets regleringsbrev för 2015.

Som en konsekvens av förändringar i pensionssystemet inom scenkonsten frigörs ca 40 miljoner inom anslaget (1:6) till regional kulturverksamhet. Beloppet ska enligt regleringsbrevet användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska fördelas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet samt gör dansaryrket mer attraktivt.

När det gäller län som omfattas av kultursamverkansmodellen ska fördelningen ske efter förslag från landstingen. Vilka institutioner det i först hand gäller återkommer Kulturrådet till.

I enlighet med riksdagens beslut kommer anslaget till regional kulturverksamhet att minskas med 15 miljoner kronor.

Scenkonstallianserna kommer att förstärkas med 20 miljoner kronor som främst ska användas till att öka antalet anställda men också till insatser för karriärväxling.

Kulturrådet får fortsatt uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. 15 miljoner kronor avsätts för uppdraget. Arbetet ska utgå från Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande som lämnades till regeringen i december. I handlingsprogrammet föreslår Kulturrådet bland annat en satsning på familjer i socialt utsatta områden och höjt stöd till litteraturutgivning på de nationella minoritetsspråken samt stöd till folkbiblioteken för att arbeta läsfrämjande.

Kulturrådet ska också följa upp hur institutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen tillämpar MU-avtalet samt ta fram en plan för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

KONTAKT

Staffan Forssell
Generaldirektör
Telefon: 08-519 264 21
staffan.forssell@kulturradet.se

Header logo