Är samverkan modellen?

Kulturutskottet i riksdagen har i dagarna presenterat en rapport om kultursamverkansmodellen. Det är den så kallade uppföljnings- och utvärderingsgruppen som gjort en bred genomlysning av samverkansmodellens första fem år. Den innehåller också förslag på hur modellen kan utvecklas.

Av rapporten framgår bland annat att arbetet med kultursamverkansmodellen varit framgångsrikt, att kulturpolitiken fått förnyad styrka i landsting och regioner men också att det finns angelägna utvecklingsområden. Rapporten kommer att bli en viktig del i Kulturrådets fortsatta dialoger med parterna på regional och central nivå.

– Det är roligt att se att kulturutskottet bedömer att modellen till största delen fungerar väl och att återigen få ett kvitto på att kulturen fått en starkare ställning regionalt. Kulturrådet ser arbetet med modellen som ett ständigt pågående utvecklingsarbete, och vi tar med oss slutsatserna i våra fortsatta processer, säger Lisa Poska, tillförordnad enhetschef Kulturrådet.

Header logo