Fler elever får del av Skapande skola

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. Ansökningar har kommit in från drygt 400 skolhuvudmän över hela landet och omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler elever får del av Skapande skola.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inte ett brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd, speciellt i norrlandslänen, är det långa avstånd till konst- och kulturupplevelser.

– Alla barn har rätt till kultur, starka konstnärliga uttryck och att möta en mångfald av uttryck, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. FN:s barnkonvention, regeringens kulturpolitiska mål och skolornas läroplaner bör uppfyllas! Skapande skola-bidraget är en del i ett gemensamt ansvarstagande.

Med hjälp av Skapande skola kan eleverna exempelvis få uppleva professionella scenkonstföreställningar, arbeta med filmpedagog och skapa egna filmer, skapa konstnärliga utsmyckningar till sin skola med hjälp av bildkonstnär, besöka museum, dansa med danspedagog och delta i skrivarskola med författare.

Många skolor har en stor del andel nyanlända elever som ännu inte kan svenska. Kulturverksamhet kan vara ett sätt att öppna för kommunikation mellan elever i skolan och mellan lärare och elev. Kulturrådet välkomnar att skolorna prioriterar dessa elever.

Flera skolor planerar att använda kulturinsatser för att arbeta med allas lika värde.

– Det är positivt att Skapande skola kan bidra till att lyfta dessa frågor, säger Staffan Forssell.


Kort fakta om Skapande skola:

  • Bidraget har funnits sedan 2008 och fördelas av Kulturrådet.
  • Syftet med bidraget är att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Ändamålet är även att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolans kulturuppdrag.
  • Ansökan görs av skolhuvudmän.
  • Omfattar F–åk 9.
  • 92 procent av Sveriges kommuner har sökt bidraget i år.
  • Alla landets kommuner har någon gång sökt och beviljats bidrag från Skapande skola.

KONTAKT

Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 16
jenny.lofstrom.ellverson@kulturradet.se

Header logo