Främjande av nationella minoriteters kultur i ny rapport

Under 2013 synliggjorde 46 procent av landets kulturaktörer (nationella institutioner, regionala kulturaktörer och fria grupper) någon av de nationella minoriteternas kultur. Det visar en enkät som gjorts av Kulturrådet.

Kulturrådet har sedan 2002 ett uppdrag att främja nationella minoriteters kultur. Uppdraget innebär att Kulturrådet ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, främst genom att fördela statliga bidrag, men också genom andra främjande åtgärder.

Under 2014 genomförde Kulturrådet en undersökning om främjande av nationella minoriteters kultur och kulturarv. Syftet var att för första gången få en lägesbeskrivning av området. Frågor ställdes till tre urvalsgrupper: Nationella institutioner, regionala kulturaktörer samt till fria grupper och arrangörer inom teater, dans och musik.

Cirka 20 procent av de svarande angav att de främjat den romska, samiska respektive judiska kulturen och kulturarven. När det gäller tornedalsk kultur och kulturarv är siffran tre procent, och för sverigefinsk kultur och kulturarv 13 procent.

Skillnader finns mellan de tre urvalsgrupperna, där nationella institutioner i högst grad främjar nationella minoriteters kultur och kulturarv. De fria grupperna främjar och synliggör nationella minoriteters kultur i lägre omfattning. Det kan bero på bristande resurser och att nationella och regionala kulturverksamheter har ett tydligare uppdrag kring nationella minoriteters kultur.

Sveriges minoritetspolitik syftar till att stärka de nationella minoriteternas inflytande och egenmakt. I rapporten tydliggörs att det är av yttersta vikt att minoritetsgrupperna involveras i kulturverksamhet som berör deras kultur. Det är en fråga om representativitet, inflytande, trovärdighet och kvalitet.

KONTAKT

Maria Ågren
Handläggare
Telefon: 08-519 264 09
maria.agren@kulturradet.se

Love Ander
Utredare
Telefon: 08-519 264 94
love.ander@kulturradet.se

Header logo