Moderna Museet. Foto: Åsa Lundén.

Höjd ersättning för konstnärer och utställare

Från den 1 januari 2015 gäller nya tariffer i MU-avtalet. Avtalet är bindande för statliga myndigheter och institutioner och bör vara vägledande för institutioner med offentlig finansiering.

Vid årsskiftet räknades tarifferna upp utifrån det omförhandlade statliga ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar (MU-avtalet), som trädde i kraft 1 juli 2014.

Ersättning till upphovsman
Enligt MU-avtalet ska en arrangör av en tillfällig utställning betala ersättning till upphovsmannen när verk som är i dennes ägo visas i en utställning för allmänheten eller större sluten krets.

MU-avtalet syftar till skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av verk i deras ägo.

Kulturrådet genomförde 2012 en undersökning hur MU-avtalet tillämpades. Det visade sig då att 40 procent av utställningsarrangörerna tillämpade avtalet. Men inte alla dessa betalade medverkansersättning. Kulturrådet arbetar för att tillämpningen av avtalet hos arrangörer som erhåller offentlig finansiering ska öka.

Fakta
Utställningsersättningens storlek regleras av tariffer. Av tariffen framgår även lägsta ersättningsbelopp. Beloppen i tariffen ska enligt avtalet räknas upp med konsumentprisindex 2015 och därefter vart tredje kalenderår.
Tidpunkten för tecknandet av ett enskilt avtal mellan arrangör och upphovsperson bör ligga till grund för vilka tariffer som är gällande.

Från den 1 januari 2015 gäller nya tariffer i MU-avtalet.

Läs mer

Header logo