Kulturrådet kommenterar ny kartläggning om tillgänglighet

I de kulturpolitiska målen betonas att alla människor har rätt att ta del av kulturlivet utifrån sina egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. Kulturrådet har fått ett särskilt regeringsuppdrag att göra kulturen mer tillgänglig för alla. Senast årsskiftet 2016/17 ska Kulturrådets delmål för tillgänglighet vara genomförda av de kulturinstitutioner som får statligt stöd för regional kulturverksamhet.

Konsultföretaget Funka har på eget initiativ kartlagt tillgängligheten på en mängd kulturinstitutioners webbplatser runt om i landet utifrån krav som ställs i internationell webbstandard. Många av kulturinstitutionerna får underkänt av Funkas granskning när det gäller tillgänglighet på webben.

Kulturrådet anger att de regionala kulturinstitutionerna minst ska uppnå nivå A i WCAG 2.0 men sträva mot nivå AA, som är en högre nivå. Myndigheten har inte tagit del av konsultföretagets rådata, varför det blir svårt att bedöma vad mätningen baseras på.

– Vi vet att kulturaktörerna arbetar för fullt med att förbättra sina webbplatser för att uppnå målen i tid, säger Mika Romanus, enhetschef på Kulturrådet. I dagsläget ser vi positivt på att målen kommer att bli uppfyllda. Den internationella webbstandarden är ett hjälpmedel för att bli mer tillgänglig i sitt webbinnehåll, layout, och hur webben är uppbyggd.

– En viktig del av funktionshinderspolitiken är att insatser inom tillgänglighet ska bedrivas inom ordinarie verksamhet. Kulturrådet har inga särskilda medel för att göra lokaler eller webbplatser tillgängliga. Det är dock positivt att frågan om tillgänglighet får uppmärksamhet och att regler och riktlinjer följs upp.

Kulturrådet är utsett av regeringen att vara sektorsansvarig myndighet inom kulturområdet för att kulturlivet ska bli allt mer tillgängligt. Myndigheten har en stödjande roll och arbetar bland annat med att ge kulturlivet stöd i form av information, utbildning och lärande exempel. På Kulturrådet webbplats finns bland annat tips och stöd hur man själv kan testa och göra webbplatser mer tillgängliga.

KONTAKT

Mika Romanus
Enhetschef
Tel: 08 519 264 97
mika.romanus@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Tel: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo