Kulturrådet samråder med nationella minoriteter

Den 10 september hölls ett informationsmöte och samråd mellan företrädare för de nationella minoriteterna och Kulturrådet. Under mötet diskuterades främst myndighetens riktade bidragsgivning till nationella minoriteters kulturverksamhet samt främjande genom kultursamverkansmodellen.

Det var tredje året i följd Kulturrådet arrangerade ett samråd med företrädare för samtliga minoritetsgrupper på plats och där myndighetens hela verksamhet var uppe för diskussion.

Mötet samlade representanter från 12 minoritetsorganisationer. Därutöver deltog representanter från myndigheten Sametinget, Länsstyrelsen i Stockholm samt Kulturdepartementet vid mötet.

Under mötet följdes tidigare diskussioner upp om Kultursamverkansmodellen, Kulturrådets riktade bidragsgivning till nationella minoriteters kulturverksamhet samt Kulturrådets ordinarie bidragsgivning.

Kulturrådet informerade även om den kartläggning myndigheten tagit fram om kulturverksamheters främjande av nationella minoriteter, myndighetens nya uppdrag med fokus på vissa bostadsområden samt Kulturrådets handlingsprogram för litteratur- och läsfrämjande.

Årliga samråd är ett av myndighetens forum för kontakt med företrädare för de nationella minoriteterna. Syftet är att ge de nationella minoriteterna delaktighet i och inflytande över hur kulturpolitiken utvecklas avseende det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur och kulturarv.

Om Litteraturstödet för utgivning av litteratur på nationella minoritetsspråk

Header logo