Kulturrådets årsredovisning 2014

Kulturrådets årsredovisning för år 2014 har överlämnats till regeringen.  Årsredovisningen speglar myndighetens arbete med att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Utgångspunkten för Kulturrådets arbete är de nationella kulturpolitiska målen.

  • Kulturrådets årsredovisning 2014kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund
  • alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet
  • kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling

Kulturrådet beslutade under 2014 om nära två miljarder kronor i bidrag till ett brett spektrum av kulturaktörer i hela landet. En stor del av medlen fördelas inom kultursamverkansmodellen, den modell för fördelning av statsbidrag till regionala kulturverksamheter som började införas 2010. Samtliga regioner utom Stockholm ingår idag i modellen. Kulturrådets styrelse beslutar, efter Kulturrådets dialoger med Samverkansrådets parter och med utgångspunkt i kulturplanerna, om bidrag till respektive region.


Den regionala utvecklingen och allas möjlighet att delta i kulturlivet kommer att vara i fokus även framöver.  Många intressanta utvecklingsprojekt har startats i regionerna och arbetet med att utveckla den nationella infrastrukturen och förbättra tillgången till ett varierande kulturutbud av hög kvalitet i hela landet fortsätter.

Kulturengagemanget runt om i landet är stort och Kulturrådet samverkar hela tiden med ett stort antal aktörer kring regeringsuppdrag och främjandeinsatser inom kulturpolitiskt prioriterade områden såsom kultur för barn och unga, äldre, tillgänglighet, jämställdhet, nationella minoriteter och hbtq. Det internationella perspektivet har blivit viktigare för utvecklingen inom alla konstområden och den trenden kommer förstärkas.

Kulturrådets årsredovisning 2014

Header logo