Foto: Karin Beate Nøsterud/Norden.org.

Kulturverksamhet i vissa bostadsområden

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden under en treårsperiod. Innehållet ska utgå från de boendes behov och präglas av brett medborgarinflytande. Regeringen planerar att avsätta 170 miljoner kronor för satsningen.

Det handlar om att skapa förutsättningar för medskapande, demokratisk delaktighet samt kulturutbud och konstnärlig gestaltning i utvalda bostadsområden.
– Det är viktigt att utmana och utveckla befintliga strukturer och aktörer så att vi gemensamt bidrar till ett kulturliv som bättre tillfredsställer de behov som finns i dessa områden, säger Edna Eriksson, projektledare, Kulturrådet. I de områden vi kommer att verka är målgruppen bred och innefattar alla.

– För att förverkliga ett brett deltagande och olika behov krävs att vi arbetar med både professionella och ideella kulturutövare, amatörgrupper och enskilda individer.

Kulturrådet samråder i arbetet med Konstrådet, som har fått motsvarande uppdrag inom området konstnärlig gestaltning. Boverket, Riksteatern, SKL och Folkets Hus och parker är andra samarbetsparter.

Kulturrådet har projektanställt tre personer som ska förbereda satsningen under hösten. Det är Edna Eriksson, Simon Strömberg och Victoria Nguema. I regeringens vårändringsbudget avsattes 1,3 miljoner kronor för förberedelser. Perioden fram till november handlar om att hitta strukturer och tillvägagångssätt för att ta sig an de komplexa frågorna.
– Att förändra tillit och demokratiska infrastrukturer tar tid och vi är ödmjuka inför uppdraget!

Den 13 november 2015 lämnas en delredovisning till regeringen.

KONTAKT

Edna Eriksson
Projektledare
edna.eriksson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo