Regional kultur och fri scenkonst i Kulturrådets budgetunderlag

Kulturrådets styrelse lämnade den 1 mars årets budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget beskriver Kulturrådets analys av ekonomiska behov för delar av kulturlivet de närmaste tre åren. Behov som styrelsen lyfter fram är bland annat ökat stöd till regional kultur och fri scenkonst liksom bättre villkor för konstnärligt skapande.

– Kulturrådets uppdrag är att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet och tar avstamp i de kulturpolitiska målen, där yttrandefrihet är grundbulten. Det säger Ulrika Stuart Hamilton, ny styrelseordförande, Kulturrådet.

Kulturrådet pekar bland annat på behov inom den regionala kulturverksamheten och av att stärka grundfinansieringen inom det fria scenkonst- och musiklivet. Satsningarna förväntas bidra till att invånarna i Sveriges regioner ges tillgång till ett kulturutbud som präglas av hög kvalitet och en mångfald av uttryck. Inte minst gäller det utbudet för barn och unga.

En kulturpolitisk prioritering är barn och ungas rätt till kultur. Den enskilt största statliga satsningen på kultur för barn och unga är Skapande skola, men bidragen till det fria kulturlivet och regional kulturverksamhet är av stor vikt för att den unga målgruppen ska ha tillgång till konst och kultur av hög kvalitet. Kulturrådet anser att Skapande skola är en väl fungerande bidragsform men att det finns goda skäl för att kulturpolitiken och utbildningspolitiken ska ta delat ansvar för finansieringen.

De regionala utvecklingsbidragen som funnits under åren 2012-2014, har gynnat konst- och kulturområden med mindre utbyggda regionala strukturer. Det gäller framförallt professionell dans samt bild- och formkonst. Det finns också goda exempel på normkritiska projekt kring frågor som nationell identitet, etnicitet, genus och tillgänglighet. Kulturrådet betonar i budgetunderlaget vikten av att tillräckliga resurser avsätts för utvecklingsbidrag.

Kulturrådet lyfter även fram de fria konstaktörernas betydelse för kulturlivet. Bland de scenkonstformer som får stöd av Kulturrådet ryms teater, dans, musik, opera, musikdramatik, samt uttryck som performance, ljudkonst och cirkus.

– Stöden till den fria scenkonsten bidrar till större mångfald och vitalisering i kulturlivet, säger Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet. Oberoende aktörer inom den fria sektorn vågar vara kritiska och ta sig an utmanande frågor kring genus, makt och hbtq – vilket utvecklar samhället och stärker yttrandefriheten.

Att stärka konstnärers villkor genom rimliga ersättningar vid utställningar är en prioriterad fråga för Kulturrådet. MU-avtalet som ska säkerställa att konstnärer får ersättning vid utställningar är vägledande för de fria bild- och formaktörer som tilldelas pengar av Kulturrådet. För att de ska ha ekonomiska möjligheter att tillämpa MU-avtalet behövs en ekonomisk förstärkning.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo