Stora skillnader mellan regionerna i statlig kulturfinansiering

Den 30 juni presenterade Kulturrådet rapporten ”Statliga kulturutgifter i regionalt perspektiv 2013–2014”. Kulturrådet har samlat in och redovisar uppgifter från bland annat Konstnärsnämnden, Musikverket, Dramaten, Myndigheten för tillgängliga medier och de centrala museerna.

Rapporten visar det regionala utfallet av Kulturrådets verksamhet, samt utfallet av ytterligare 27 kulturinstitutioners och kulturmyndigheters verksamhet under åren 2013 och 2014. Tillsammans hade de 28 organisationerna cirka 5,9 miljarder kronor i statliga anslag respektive år, varav 4,7 miljarder kan härledas till olika regioner. Ungefär 2 miljarder av de medel som härletts är större statliga kulturbidrag varav det största är ”Bidrag till regional kulturverksamhet”. Om man tittar på det samlade regionala utfallet ser man stora skillnader mellan regionerna. Stockholms län står för 45 procent av de 4,7 miljarder kronor som går att härleda regionalt. Det beror på att de flesta statliga kulturinstitutioner ligger i Stockholm, till exempel Operan, Dramaten och flertalet av de centrala museerna.

Fördelar man det regionala utfallet i kronor per invånare är det Gotland, med cirka 3 000 kronor per invånare, som har det högsta utfallet. Därefter följer Stockholm med cirka 1 000 kronor samt Västerbotten och Västernorrland med cirka 600 kronor. Att Gotland har ett högt utfall per invånare beror bland annat på ett lågt invånarantal, och på att Riksantikvarieämbetet har en del av sin verksamhet förlagd till ön. Västernorrland ligger högt på grund av att Riksarkivet har en avdelning där. Jönköpings, Hallands, Västmanlands och Örebro län har det lägsta regionala utfallet räknat per invånare, omkring 200 kronor. När det gäller Jönköping och Halland, men även andra regioner, är en bidragande orsak att de av olika skäl fick relativt låga bidrag till regional kulturverksamhet under 2013 och 2014.

Det är viktigt att notera att rapporten främst ger en övergripande bild av hur statliga kulturutgifter fördelats över landet. Förhoppningen är att den kan ge en god utgångspunkt för den som sedan vill gå vidare och skaffa sig fördjupad kunskap om varför det ser ut som det gör inom olika kulturområden. Fördjupad kunskap finns att hämta i årsredovisningar, andra rapporter och genom kontakt med berörda organisationer.

KONTAKT

Martin Rickardsson
Utredare
Telefon: 08-519 264 46
martin.rickardsson@kulturradet.se
 

STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV 2013–2014

Header logo