Strukturfonderna fortsatt viktiga kulturfinansiärer

EU:s struktur- och investeringsfonder kommer även under nuvarande programperiod, 2014–2020, vara viktiga finansieringsverktyg för svenska kulturaktörer. Det framgår av Kulturrådets årliga rapport till regeringen.

Rapporten ger en tillbakablick på den förra programperioden 2007–2013, liksom en beskrivning av den nuvarande programperiodens struktur- och investeringsfonder. Det avser de åtta regionala strukturfondsprogrammen, det nationella strukturfondsprogrammet, de 13 territoriella samarbetsprogrammen, Socialfonden och Landsbygdsprogrammet, åren 2014-2020. 

Det har funnits goda möjligheter att finansiera projekt med någon typ av kulturanknytning i samtliga program under åren 2007-2014. En mängd utvecklingsprojekt med olika typer av kulturinnehåll har genomförts. Kulturinslag och kulturbranscherna kan till exempel ingå i övergripande målsättningar som att öka innovationer och konkurrenskraft, utveckla små och medelstora företag och internationell samverkan.

Rapportens slutsats är, efter genomgång av den nuvarande periodens olika program och programskrivningar, att det på motsvarande sätt kommer att ges möjligheter till finansiering av kulturrelaterade projekt under perioden 2014–2020, om än i varierande grad inom de olika programmen.

Kulturrådet har ett årligt regeringsuppdrag att rapportera utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd. Det gäller både EU:s struktur- och investeringsfonder och projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. Redovisningen sker i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet. Sammanställningen bygger på uppgifter från de ansvariga förvaltningsmyndigheterna för de olika programmen.

KONTAKT

Karin Westling
Handläggare
Tel: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

LÄS RAPPORTEN

Header logo