Norrlandsoperans föreställning Elektra. Foto: Mats Bäcker.

Kulturrådets stöd till regional kultur

För femte året har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd via kultursamverkansmodellen. Kulturrådet fördelar cirka 1,2 miljarder kronor i stöd till regionernas kultur. Inför 2015 har anslaget minskats med cirka 10 miljoner kronor. Samtidigt frigörs 40 miljoner kronor inom anslaget på grund av ett förändrat pensionssystem.

Alla län utom Stockholms ingår numera i kultursamverkansmodellen. Kulturrådet har regeringens uppdrag att företräda staten vad gäller fördelning av statsbidrag. Inför beslutet samråder Kulturrådet med Samverkansrådet.
– Kultursamverkansmodellen är en reform som redan förändrat den kulturpolitiska kartan med ett starkt ökat engagemang från landsting och regioner, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

De sju konst- och kulturområden som omfattas av kultursamverkansmodellen har i år kompletterats med läs- och litteraturfrämjande som lagts till området biblioteksverksamhet.

Riksdagen beslutade den 19 december att minska anslaget till regional kulturverksamhet med 15 miljoner kronor. Sedan tidigare låg i budgetpropositionen en  pris -, och löneomräkning om cirka 0,56 procent samt en besparing på närmare 1,9 miljoner kronor.  Under åren 2012-2014 fanns ett extra anslag som enligt tidigare avisering togs bort 2015.

Det sker även förändringar som rör pensionssystemet inom scenkonstområdet. Sedan årsskiftet är den så kallade PISA-förordningen avskaffad för att ersättas av ett pensionssystem som regleras via kollektivavtal. Förändringen medför att cirka 60 miljoner kronor frigörs för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet för 2015, varav Kulturrådet disponerar 40 miljoner kronor.
– Förstärkningen till utveckling, förnyelse och ökad kompetens inom scenkonsten är välkommen, säger Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo