Kraftsamling mot antiziganism

Nyligen lämnade Kulturrådet sitt remissvar till Kulturdepartementet. Kulturrådet ställer sig positiv till betänkandet Kraftsamling mot antiziganism. Bland förslagen som den tillsatta kommissionen lägger märks spridandet av utbildningsmaterial, minnesdagar och ökat stöd till det romska civilsamhället.

Kulturrådet delar behovet av att tillhandahålla och sprida kunskap om antiziganism, bland annat genom vitboken Den mörka och okända historien samt läroboken Antiziganismen i Sverige – om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och idag.

Minnesdagar och minnesmärken är ett bra sätt att erkänna och synliggöra den antiziganistiska historien i Sverige, menar Kulturrådet. 

 Kulturrådet instämmer också i att regeringen bör öka det statliga stödet till det romska civilsamhället samt ge bidragsgivande myndigheter i uppdrag att se över arbetssätt som kan leda till en ökning av andelen verksamhetsstöd till romska organisationer.

Det är viktigt att uppdraget att motverka antiziganism prioriteras inom olika sak- och politikområden för att få störst genomslagskraft i att ge romer lika rättigheter och möjligheter som icke-romer.

Header logo