Avesta Art, verk av Clarie Morgan. Foto: Therese Asplund.

1,3 miljarder till regionerna

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om cirka 1,3 miljarder i stöd till regionernas kulturverksamhet. Alla län utom Stockholms län ingår i kultursamverkansmodellen. Modellen innebär att landsting/regioner fördelar statsbidrag inom sju verksamhetsområden. Kulturrådets styrelse fattar beslut om totalsumman för respektive län. 

– Bidragen till länen har en avgörande betydelse för att upprätthålla den kulturella infrastrukturen med bland annat länsteatrar, regionala museer, regionbibliotek och hemslöjdskonsulenter, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

För Stockholms län beslutar Kulturrådets styrelse vilka anslag som ett antal utpekade institutioner ska få. Sju län, (Dalarna, Gävleborg, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Östergötland, och Örebro), har skrivit nya kulturplaner, övriga län inom kultursamverkansmodellen har i varierande omfattning presenterat revideringar av gällande planer.

– Kultursamverkansmodellen är en reform som förändrat den kulturpolitiska kartan. Den innebär ett ökat engagemang från landsting och regioner, något som också bekräftas av en rapport som nyligen presenterades av riksdagens kulturutskott, säger Staffan Forssell.

Styrelsens beslut innebär också att cirka 25 miljoner kronor har avsatts för att under året kunna ge stöd till utvecklingsprojekt. Regeringen har i regleringsbrevet till Kulturrådet pekat ut projekt som rör breddad delaktighet, bild och form samt interregionala samarbeten som betydelsefulla utvecklingsområden.

KONTAKT

Lisa Poska
Tf enhetschef
Telefon: 08 519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Erik Åström
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Header logo