Rapport om fördelning av bidrag till regionerna

Fördelningen av Kulturrådets bidrag över landet är relativt oförändrat sedan 2014. Det visar Kulturrådets rapport ”Regional fördelning av Kulturrådets bidragsgivning 2015”. Under 2015 gick 1,6 miljarder kronor till regionerna. Totalt fördelade Kulturrådet cirka 2 miljarder kronor under 2015.

Av 1,6 miljarder kronor har 1,2 miljarder kronor fördelats inom den så kallade kultursamverkansmodellen, där regionerna själva bestämmer hur  pengarna ska fördelas inom sju utpekade områden.

Tittar man på det samlade regionala utfallet liknar det tidigare års utfall. Det är stora skillnader mellan regionerna. Västra Götaland har tagit emot en femtedel medan Malmö respektive Stockholm har fått cirka en tiondel av Kulturrådets totala bidrag. Den relativt låga andelen bidrag som gått till Stockholm bör emellertid vägas mot att många centrala museer och scenkonstinstitutioner i Stockholmsregionen är statligt finansierade men inte av Kulturrådet.

Fördelar man i stället det regionala utfallet i kronor per invånare är det Gotland, med 436 kronor per invånare, som har det högsta utfallet. Därefter följer Västerbotten med 363 kronor per invånare. Dessa två regioner får relativt stora bidrag inom kultursamverkansmodellen.

KONTAKT

Fredrik Uhrzander
Utredare
Tel: 08 519 264 49
fredrik.uhrzander@kulturradet.se

Header logo