Positiv utveckling inom funktionshinderspolitiken

Kultur för alla – inget hinder. I dag, den 15 mars, lämnades slutredovisningen av Kulturrådets arbete med delmålen inom funktionshinderspolitiken till regeringen. Det är med anledning av att regeringens strategiperiod 2011–2016 nu formellt avslutas.

– Kulturrådets uppföljning visar att det varit en positiv utveckling när det gäller delmålen, säger Karin Westling, handläggare på Kulturrådet.

De tre delmål som Kulturrådet har arbetat med under perioden handlar om att regionala kulturinstitutioner och andra mottagare som tar emot statlig finansiering direkt från Kulturrådet eller från regioner och landsting inom kultursamverkansmodellen ska se till att:

  • ha handlingsplaner för ökad tillgänglighet
  • inte verka i lokaler där så kallade enkelt avhjälpta hinder finns
  • ha tillgängliga webbplatser och e-tjänster

Kulturrådets rapport innehåller en nulägesbeskrivning och en prognos av hur delmålen kommer att uppfyllas under 2016. Kulturaktörer och ansvariga regioner har hela 2016 på sig att fortsätta arbeta med de delmål som omfattar tillgänglighet i lokaler och på webb. Vid årsskiftet 2016/2017 kommer regioner och landsting att få avrapportera arbetet med delmålen till Kulturrådet.

Positiv utveckling

Kulturrådet konstaterar i rapporten att när det gäller samtliga tre delmål har utvecklingen gått i positiv riktning. Handlingsplaner har tagits fram i hundraprocentig utsträckning och kunskaper om internationell webbstandard, liksom tillämpningen av den, har ökat. Samtidigt konstateras att kunskapen om så kallade enkelt avhjälpta hinder har visat sig låg och att resultatet därför är svårbedömt.

Delmålen kommer även efter 2016 att vara kriterier för Kulturrådets bidragsgivning och aktörer inom kultursamverkansmodellen, vilket innebär att det finns möjlighet att hålla inne medel eller begära återbetalning av statsbidrag om inte delmålen följs.

Inför kommande strategiperiod anser Kulturrådet att det vore gynnsamt för tillgängligheten inom kulturområdet om regeringen ger de nationella kulturinstitutionerna tydliga uppdrag och målsättningar att uppnå. På samma sätt borde strategiska uppdrag, eller tydliga målsättningar kunna ges till fler statliga kulturmyndigheter.

Strategiskt arbete behövs

Kulturrådet skriver i rapporten att det är tydligt att ett strategiskt och aktivt tillgänglighetsarbete även fortsättningsvis behövs inom kultursektorn. Detta gäller på både lokal, regional och nationell nivå, liksom i privat och offentlig kulturverksamhet.

Kulturrådet bedömer att arbetet med ökad tillgänglighet är något som har stärkts inom den del av kultursektorn som myndigheten följer upp, säger Karin Westling.

– Det finns både ett starkt intresse för och ett omfattande arbete med identitetsfrågor, representation, inkludering och deltagande. Det märks i verksamhetsinnehåll och utbud, men till exempel också genom att det blivit allt mer vanligt med så kallade integrerade ensembler inom den professionella scenkonsten. Det vill säga grupper med professionellt utövande konstnärer med olika funktionsförmågor som arbetar och skapar tillsammans. Det tycker vi är väldigt positivt.

Ladda ner rapporten

KONTAKT

Karin Westling
Handläggare
Telefon: 08 519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

KULTUR FÖR ALLA – INGET HINDER

Omslag: Kultur för alla – inget hinder.

Header logo