Från utställningen Vi är romer – möt människorna bakom myten. Foto: Maja Kristin Nylander

Regeringsuppdrag ska stärka romska kulturaktörer

Regeringen har givit Kulturrådet i uppdrag att genomföra insatser för att stärka romska kulturaktörer och deras samarbeten med olika kulturinstitutioner. Bland annat kommer Kulturrådet att arrangera tre dialogmöten i landet.

– Vi ser att det finns goda möjligheter till framgångsrika samarbeten som kan stärka romska kulturaktörer och synliggöra den värdefulla del av svenskt kulturarv som romsk kultur och språk utgör, säger Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör.

Utgångspunkten för den nationella minoritetspolitiken är minoriteternas egenmakt och inflytande. Detta förutsätter starka nationella minoritetsaktörer. För att uppnå ett samarbete mellan etablerade kulturinstitutioner och romska kulturaktörer på så lika villkor som möjligt, som samtidigt stärker de romska kulturaktörerna, krävs resurser.

I uppdraget ingår att:

  • genomföra regionala dialogmöten mellan romska kulturaktörer och kulturinstitutioner för att, utifrån goda exempel, inspirera till nya samarbeten. Samt informera om möjligheterna till bidrag för olika kulturverksamheter.
  • under 2017–2018 fördela särskilda pengar till romska kulturaktörer inom ramen för stödet till nationella minoriteters kulturverksamhet.  Samarbete med andra kulturaktörer kommer att prioriteras. Regeringen avser att tillfälligt förstärka stödet med 500 000 kronor per år.

Med start under hösten 2016 arrangerar Kulturrådet tre dialogmöten runt om i landet. Uppdraget, som sträcker sig över perioden 2016–2018, är en del i regeringens strategi för romsk inkludering och genomförs i samråd med romska företrädare.

KONTAKT

Mårten Lempert
Handläggare
Tel: 08 519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

Header logo