Seminarium i Stockholm 1 mars 2017. Medsols från övre vänstra hörnet: Staffan Forssell / Elnaz Baghlanian och Sara Whyatt / Mats Djurberg / Hedda Krausz Sjögren och Khadija El Bennaoui

Debattartikel: Yttrandefrihet gäller också för konstnärer!

Attacker mot konst- och kulturutövare runt om i världen har ökat de senaste åren. Förra året rapporterades 1 028 attacker i 78 länder mot konst- och kulturutövare. Konstnärer måste få arbeta fritt från hot och inskränkningar. Det skriver Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell och Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg i en gemensam debattartikel.

I ett digitalt medielandskap flyttas bilder, åsikter och rykten med ljusets hastighet över nästan jordklotet. Men också hot och hat kan mobiliseras snabbt och det leder ibland till att den konstnärliga friheten utmanas. År 2016 rapporterades över tusen attacker mot konst- och kulturutövare enligt organisationen Freemuse senaste rapport Art Under Threat. Det finns ett stort mörkertal gällande icke-rapporterade attacker, men det handlar om en väsentlig ökning. Trots det kommer hoten mot konstnärer ofta i skuggan av attackerna mot andra utsatta grupper som journalister och människorättsaktivister.

Konstnärer har en unik roll i samhället och en ibland utsatt yrkessituation och deras värv måste kunna utövas i gynnsamma förhållanden. Konsten kan skapa skönhet och riva ner den, den kan roa och oroa, störa, riva och på samma gång ge kreativitet och inspiration till oss som tar del av den. Konsten berättar historier och i den innesluts samhällets minnen och erfarenheter. Därför är just konsten oerhört hotfull i samhällen som övergett tron på varje människas fria röst.

Många förknippar Unescos arbete med bevarande av världsarv och kulturarv. Men för att ha ett kulturarv i morgon måste vi ha levande konst idag. Unescos arbete genomsyras av alla människors grundläggande rätt till information. År 2005 antogs Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, den så kallade Mångfaldskonventionen. Den handlar om att erkänna länders rätt och skyldighet att föra en kulturpolitik till stöd för kulturell mångfald. Konventionen främjar interkulturell dialog och respekt för kulturella rättigheter samt att verka för ett stärkt internationellt kultursamarbete. Den uttrycker en internationell solidaritet gentemot det globala syd och erkänner vikten av att integrera kultur inom utvecklingspolitiska insatser.

Konventionen syftar till att konstnärer, kulturarbetare och medborgare i hela världen ska ges möjlighet att skapa, producera, sprida och ta del av ett brett utbud av konst och kultur. Den utgör också ett ramverk för att skapa insatser för inkluderande, rättvis och hållbar tillväxt och utveckling som hjälper oss att uppfylla de globala målen i Agenda 2030. De kulturella och kreativa näringarnas betydelse för ekonomisk och social utveckling erkänns också i konventionen.

Alla 144 länder som är anslutna till konventionen har en skyldighet att implementera och arbeta för att uppfylla dess målsättningar. Detta arbete genomförs av många aktörer tillsammans på såväl nationell, regional och lokal nivå − inom offentlig verksamhet, kultursektorn, civilsamhället och i privat sektor.

Politiker, organisationer och aktivister världen över arbetar för konstnärlig frihet och mot censur med stöd av konventionen.

Rädslan för censur leder ofta till självcensur som är ett mycket allvarligt hot mot yttrandefriheten. Självcensur kan också vara en konsekvens av hot och våld: instrument och konstverk krossas, butiker, teatrar och gallerier bränns ner, konstnärer blir misshandlade eller i värsta fall mördade. Därför är ett ständigt pågående förebyggande arbete nödvändigt för att skapa långsiktigt skydd.

Konventionens frågeställningar är högt prioriterade för Sverige både nationellt och internationellt. Därför har Svenska Unescorådet och Kulturrådet bjudit in ett flertal internationella experter inom konstnärlig frihet och kulturpolitik till Stockholm denna vecka. Bland annat hölls ett seminarium om mångfald av kulturyttringar och om yttrandefrihet för konstnärer, organiserat av Svenska Unescorådet, Kulturrådet och Unesco.

Det är av största vikt att se att yttrandefrihet också är en möjlighet att ta del av kultur och konst, en medborgerlig rättighet som är essentiell för ett välmående och väl fungerande samhälle.

Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet
Staffan Forssell, generaldirektör, Kulturrådet

Header logo