Glada barn som läser böcker. Foto: Susanne Kronholm

Ännu starkare bibliotek i hela landet

Vi fördelar närmare 70 miljoner kronor till folkbiblioteken. Det är andra omgången i den treåriga satsningen Stärkta bibliotek som initierats av regeringen. Exempelvis satsar Kalmar på en familjeavdelning, Malmö stad på Världens bibliotek och Storuman på en samisk biblioteksbuss.

Även den här gången har intresset varit stort att utveckla biblioteksverksamhet med stöd från Kulturrådet. 187 ansökningar har kommit in till ett belopp av 149 miljoner kronor. Det visar på ett stort behov och starkt engagemang hos bibliotek och kommuner runtom i landet.

– Stärkta bibliotek har tydligt visat på kommunernas intresse för att vitalisera diskussionen om bibliotekens framtid, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

– Det är roligt att konstatera att över 90 procent av landets 290 kommuner har sökt och beviljats bidrag, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef Kulturrådet. Vi noterar också att fler insatser vänder sig till ungdomar – vilket är glädjande!

I ansökningarna finns en stor variation av önskade insatser, såsom exempelvis meröppna bibliotekslokaler, digital delaktighet, attraktiva rum, pop-up-bibliotek, teknik, uppsökande till äldreboenden och förskolor, ungdomsverksamhet.

Några exempel på satsningar som får stöd

Malmö stad vill utveckla en nationell tjänst för e-medier på många av de vanligaste språken i Sverige. I Storuman satsas på en samisk biblioteksbuss, och Kalmar skapar en familjeavdelning i biblioteket.

Även den här gången står kommunernas behov i fokus för bidragsgivningen. Kulturrådet har prioriterat kommuner som inte fått bidrag alls tidigare eller mycket lite vid förra fördelningstillfället. Kulturrådet konstaterar ett behov av breddad kompetens, exempelvis genom språkcoacher, IT-pedagoger och fritidspersonal i ansökningarna.

Bakgrund

Stärkta bibliotek är en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige som vi genomför på uppdrag av regeringen 2018–2020. 225 miljoner kronor om året ska fördelas till Sveriges kommuner. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

Header logo