Foto: John Nelander

Bild och form blir eget område

Den 15 januari tog riksdagen beslut om att den professionella bild- och formverksamheten blir ett eget konstområde inom kultursamverkansmodellen. Området museiverksamhet ska förtydligas och benämnas museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete.

Konst- och kulturfrämjande verksamhet ska framöver inkluderas inom kultursamverkansmodellens övriga områden.

Det är positivt att området bild- och formkonst tydligt pekas ut inom modellen. Bild- och formområdet har länge haft en relativt svag regional infrastruktur och måndagens beslut bidrar till konstområdets utveckling. Sedan kultursamverkansmodellen infördes för sju år sedan har bild-och formkonsten dock gynnats av de årliga utvecklingsbidragen till regionerna.

Kulturrådet verkar för att minska skillnader i tillgång till och delaktighet i kultur i hela landet. Prioriteringar när det gäller kultursamverkansmodellen handlar bland annat om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, utveckla den regionala kulturella infrastrukturen och skapa utrymme till konstområden med svag regional struktur.

Header logo