Bild på utredningen.

Konstnär - oavsett villkor?

Den konstnärspolitiska utredningen har nu lämnat sitt betänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Förslaget från utredningen handlar bland annat om att stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt yrke. Kulturrådet föreslås få flera nya uppdrag.

De förslag som specifikt rör oss handlar om följande: 

  • Digitaliseringen lyfts fram som den största omvärldsförändringen som påverkar konstnärernas villkor. Utredningen föreslår att staten tar fram en digitaliseringsstrategi för offentligt finansierad kultur. Kulturrådet väntas få en roll i framtagandet av strategin, liksom Konstnärsnämnden. 100 miljoner kronor satsas inom den digitala strategin, som är den stora potten i utredningen.
  • Vi föreslås få i uppdrag att skapa en ny allians för konstnärliga upphovspersoner. Modellen liknar den som redan finns inom teater-, dans- och musikallianserna där yrkesverksamma inom dessa områden får anställning, ekonomisk och social trygghet. Utredningen föreslår ett statsbidrag på 15 miljoner kronor per år för treårsperioden 2020-2022. De konstnärliga centrumbildningarna som bedriver ett viktigt arbete inom arbetsförmedling och kompetensutveckling stärks med 10 miljoner kronor. 
  • Utredningen vill avsätta 25 miljoner kronor till Kulturrådet för att via kultursamverkansmodellen stärka det professionella kulturlivet och konstnärerna i hela landet.

MU-avtalet ska förstärkas

Ett annat förslag handlar om att staten ska utöka sin roll som arbetsgivare. Målet bör vara, menar utredningen, att tio procent av de statliga myndigheterna har en anställd konstnär år 2020.

Det så kallade MU-avtalet, som ger konstnärer rätt till ersättning i samband med utställningar, förstärks med fem miljoner kronor.

Breddad rekrytering till konstutbildningar

Andra förslag som utredningen lägger fram handlar om att de konstnärliga högskoleutbildningarna ska få i uppdrag att bredda rekryteringen, exempelvis genom att flytta aktiviteter till socioekonomiskt utsatta områden. Ett statligt stöd på 50 miljoner kronor ska användas till att starta konstnärliga produktionshus för ungdomar, enligt förslaget ska Kulturrådet fördela ett sådant stöd. En ny bildkonstnärsfond som bygger på andrahandsförsäljning av konst bör skapas. Konstnärers rätt till ersättningar, sjukpenning och pensioner ska stärkas.

Sammantaget innebär utredningens förslag nya statliga budgetanslag på 225 miljoner kronor.

Det var i november 2016 som utredningen sattes igång. Då var det 20 år sedan de konstnärspolitiska villkoren senast utreddes. Nu ska den 480-sidiga utredningen ut på remiss.

Mer information

Header logo