Skapande förskola når 19 000 barn

Kulturrådet fördelar cirka 10 miljoner kronor för Skapande förskola-insatser. Kulturinsatserna ska rikta sig till förskolans 4–5-åringar och knyta an till exempelvis förskolans teman eller språkutvecklande arbete. Förskolor i områden där tillgången till kultur bedöms vara låg prioriteras.

Vindelns kommun i Västerbotten är en av de 75 huvudmän för kommunala och fristående förskolor som fått ta del av bidraget för aktiviteter under våren 2018.

– Vi har alltid jobbat mycket med kultur men pengarna har tidigare satt stopp för vad vi kunnat göra. Nu har vi plötsligt fått nya möjligheter till en fantastisk utveckling på det här området, säger Anders Wikström, förskolechef i Vindelns kommun.

Satsar på dans och genus

Under våren gör satsningen Skapande förskola det möjligt för kommunen att genomföra utbildning och workshops i dans och genuspedagogik. Alla kommunens 4- och 5-åringar kommer att få delta i workshops i mindre grupper där kroppskännedom och kroppslig kommunikation genom dans- och rörelseövningar står i fokus. Dessutom kommer förskolepedagoger i Vindelns kommun att få möjlighet att gå en grundutbildning i genus, kropp och normkritik med dans som metodik.

Satsningen omfattar kommunens sju förskolor – sex kommunala förskolor och en fristående förskola – samt familjedaghem.

Stort intresse

Höstens ansökningsomgång för Skapande förskola är den första öppna ansökan som gett huvudmän för kommunala och fristående förskolor möjlighet att ansöka om sammanlagt cirka 10 miljoner kronor. Fördelningen var klar i december 2017 och 106 ansökningar kom in, varav 14 från fristående förskolor. Ansökningar kom från alla regioner utom Gotland. Den ansökta summan uppgick till cirka 20 miljoner kronor.

De populäraste insatserna rörde dans med barnen, som närmare 60 procent av huvudmännen valde. Därefter kom musik, bildkonst, och teater/drama.
Sammanlagt bifölls 75 ansökningar, som bedömdes bäst motsvara syftet med bidragsfördelningen. 31 ansökningar avslogs. Denna satsning når ut till nästan 19 000 barn.

KONTAKT

Lykke Pörtfors
Handläggare
Telefon: 08 519 264 56
lykke.portfors@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo