Stärkt läsfrämjande - uppdaterat handlingsprogram

Handlingsprogrammet för läsfrämjande visar hur Kulturrådet arbetar för att uppfylla de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande. Avsikten med en uppdaterad version, fem år att efter det ursprungliga handlingsprogrammet presenterades, är att bättre spegla dagens läsfrämjande landskap.

Det tidigare handlingsprogrammet för läsfrämjande publicerades 2014. Det skrevs efter att Kulturrådet i regleringsbrevet fått i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för läsfrämjande, med utgångspunkt i de nationella målen. Det togs fram i dialog med andra myndigheter, folkbildningsförbund, bibliotek och centrala läsfrämjande aktörer.

Mycket har hänt sedan handlingsprogrammet från 2014 skrevs. Medvetenheten om läsningens betydelse har ökat och insatserna förstärkts. De läsfrämjande aktörerna är många och det finns en stor bredd på det arbete som bedrivs.

– Med det uppdaterade handlingsprogrammet hoppas vi kunna stärka vår samordnande roll och inspirera andra i deras läsfrämjande arbete, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.

– Läsdelegationen skrev i sitt slutbetänkande 2018 att läsning är ett ansvar för hela samhället. Det håller vi på Kulturrådet med om. En viktig utgångspunkt för vår fortsatta samverkan med andra är att beskriva hur vi tolkar och definierar våra uppdrag och hur vi arbetar för att uppfylla de nationella målen.

Grunden för Kulturrådets läsfrämjande arbete ligger i den omfattande bidragsgivningen. I handlingsprogrammet beskriver vi våra pågående aktiviteter och satsningar inom läsfrämjande som bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser, inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, och stöd genom kultursamverkansmodellen, Stärkta bibliotek, bokgåvor till förskolan, Bokstart, Barn- och ungdomsbokskatalogen, Läsambassadören, ALMA-priset och vuxnas läsande.

Ett ytterligare viktigt uppdrag för Kulturrådet är att samverka, följa upp och sprida läsfrämjande metoder forskning. Vi har för avsikt att visa upp exempel och lärdomar genom vår webbplats och genom ett årligt nätverksmöte kring läsfrämjande. Det första nätverksmötet kommer att hållas i slutet av 2019. 

Läs publikationen

Beställ publikationen

KONTAKT

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Lotta Brilioth Biörnstad
Enhetschef litteratur och bibliotek
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se


 

Header logo