Fråga – Svar efter webbinarium om Stärkta bibliotek

 

Går det att ansöka om samma projekt i år även om man inte ansökte om det som flerårigt från början?
Ja, även om ni från början angett att ni planerar treårigt så måste ni ändå ansöka för flera år. Har ni ansökt för ett år och märker att projektet var lyckat, eller att ni vill utveckla det ytterligare så går det bra att söka för år två trots att ni inte skrivit i första ansökan om att det är flerårigt.
 
Hur generösa är ni när det gäller förlängd projekttid?
Väldigt generösa om behovet finns, men vi behöver en skriftlig motivering. Vi vet att saker kan ta längre tid än vad som var tänkt, exempelvis kan det ta tid att rekrytera ny personal eller göra upphandlingar och beställningar av ny inredning.
 
Hur påverkas kommunens egna bidrag och inställning till biblioteket era bedömningar?
Vi har inga krav på egenfinansiering, däremot tittar vi på varje kommuns olika förutsättningar.
 
Om ett bibliotek har flera ansökningar, bör de då rangordnas?
Ja, det underlättar eftersom det är kommunen som bäst vet vilka behov som finns och vilka insatser som behövs för att svara an mot bibliotekslagen.
 
Vi beviljades bidrag första omgången men fick avslag andra omgången, ska vi skicka in samma ansökan igen eller skicka in en ny?
Det betyder förmodligen att det var ett flerårigt projekt och att ni fick avslag för år två som var 2019. Återanvänd innehållet nu och fyll i en ny blankett.
 
Om man redan fått bidrag för 2019 för att göra en filial meröppen, hur sannolikt är det att få ytterligare bidrag för att göra ännu en filial meröppen?
Det kan absolut vara möjligt.
 
Det verkar vara en princip att de belopp kommunerna sökte bantades med 30 procent, vad är skälet till det?
Det ser olika ut. Alla ansökningar läses mot varandra. Vi tänker att om en ansökan gällt olika spår, ett för barn, ett för äldre, ett för meröppet, så är det kommunen som bäst kan avgöra vilket av spåren som bör prioriteras när det beviljade beloppet är lägre än det sökta beloppet.
 
Kan man ansöka för ett tvåårigt projekt?
Ja, men det går bara att ansöka för ett år i taget. Däremot kan ni ange i ansökan att ni har för avsikt att göra en tvåårig satsning.

Om jag fått lägre bidrag än jag ansökt om, vill ni då få in en ny reviderad budget?
I vissa fall vill vi det om det är en stor skillnad mellan den ansökta summan och den beviljade. Men i sådana fall har vi lämnat en kommentar om detta i beslutet.

Kommer den nationella biblioteksstrategin påverka ansökningarna?
Det är svårt att svara på i nuläget. Den nationella biblioteksstrategin utgår från bibliotekslagen precis som ansökningarna inom Stärkta bibliotek.

Varför är det bara en ansökningsomgång 2019?
Från början var tanken att ha en ansökningsomgång per år, men eftersom det var ett nytt stöd 2018 fanns det en oro att kommunerna inte skulle hinna söka redan under våren och därför kompletterade vi med en extra ansökningsomgång under hösten 2018.

Hur mycket pengar finns att fördela 2019?
Samma som för 2018, 225 miljoner kronor

Vilka typer av ansökningar har avslagits 2018?
Vi bedömer utifrån syftet med Stärkta bibliotek, utifrån kommunens förutsättningar, behovsanalys och motivering och samtidigt är det viktigt att medlen fördelas över hela landet. Ett avslag kan bero på för svag koppling till bibliotekslagen, på att kommunen saknar biblioteksplan, på att kommunen redan har fått beviljat för andra större insatser.

Om vikarier skaffas för t.ex. fortbildning ska dessa vik.kostnader detaljredovisas på timbasis?
Redovisningen ska visa att medlen har använts så som ni angett i ansökan. Utgå från redovisningsblanketten. Mer detaljerade än så behöver ni inte vara.

Många ansökningar till detta året kommer säkert likna de ni fick in 2018 vad gäller områden. Hur kreativa och unika behöver vi vara för att få medel i år?
Insatserna kan gälla nya metoder, men lika gärna gälla förstärkning av befintlig verksamhet. Motivera utifrån kommunens behov, bibliotekslagen och prioriterade grupper.

Visst förstod jag det rätt att regionbiblioteken kan räkna med bidrag i samma storleksordning som 2018, alltså 25 milj fördelade på respektive region?
Ja. Det stämmer.

Hur kommer regeringsskiftet att påverka satsningen för 2020?
Vad som helst kan förstås hända, men vi har inte fått några signaler om att någon skulle vilja förändra Stärkta bibliotek. Vi arbetar utifrån det beslut som gäller nu, från regleringsbrevet för 2019, att Stärkta bibliotek ligger kvar och att ansökningsomgången för 2019 är i vår.

När kommer kommunerna kunna ansluta till den nationella satsningen på Bibblix?
Bibblix har fått medel från Stärkta bibliotek för att bli en nationell tjänst. Arbetet är på gång och kontakta gärna projektägarna Stockholms stadsbibliotek för att visa ert intresse att delta i Bibblix.

Header logo