Kennet Johansson, Kulturrådets generaldirektör

Kulturen når fram till barnen

Jag var en stökig elev som inte brydde mig om skolböcker. Men på biblioteket i Hörby arbetade en polska som överlevt förintelsen. Hon såg mig och mina behov och satte andra böcker i händerna på mig. Och dom läste jag. Det blev min ingång till litteraturen och ett viktigt vägskäl i mitt liv.

Det är ingen ovanlig historia, det finns många berättelser om hur olika kulturpersoner förmår öppna barnets ögon för språket och det skrivna ordet. Men den erfarenheten har fått mig att inser hur viktigt det är med kultur i skolan och med engagerade vuxna som ser barnet och hjälper det möta kulturen.

Skapande skola har nu funnits som ett bidrag i fyra år. Det femte projektåret pågår som bäst. Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att redovisa en uppföljning av bidraget. Och i det stora material som samlats in går det att se vissa mönster och samstämmighet. En påtaglig bild är engagemanget och viljan från alla aktörer att verkligen ge barnen starka kulturupplevelser och nya redskap att förstå världen.

Både skola och kulturaktörer lyfter också exempel på att elever har fått nya kunskaper och stärkt självkänsla av kulturprojekten. Och det gör mig uppriktigt glad. För det är ett av de viktigaste målen med bidraget.

Skapande skola leder till att kulturen och skolan närmar sig varandra, och även det är en positiv utveckling. Eftersom det är ett långsiktigt bidrag ger det möjlighet till ett kontinuerligt utbyte av kunskap och erfarenhet och det brukar vara en nyckel till framgång. Men sådant tar tid och just tid lyfts som den i särklass största utmaningen i projektet. Där har vi ingen lösning, bara en förhoppning om att uppdraget känns så viktigt att tiden frigörs!

En av skolhuvudmännen pekar på det positiva med öronmärkta pengar som måste gå till kultur i skolan och inget annat. Då blir det inte tal om att prioritera eller välja det ena framför det andra. Det frigör kreativitet och engagemang hos skolans personal.

Kulturrådet har ett tydligt uppdrag att stärka barns och ungas kulturella rättigheter. I det arbetet har Skapande skola en stor betydelse. Den här rapporten visar på en allt positivare trend och att bidraget börjar hitta sin form. Man måste ha respekt för att det tar tid att etablera nya arbetsmetoder och skapa nya kontaktvägar.

Så här skriver en av tillfrågade i rapporten ”Elevernas aha-upplevelser när de förstår den kreativa processen i skrivandet är den bäste erfarenheten.” och jag kan inte annat än hålla med!

Kennet Johansson
Generaldirektör, Kulturrådet
Header logo