Bild av Staffan Forssell. Foto: Stefan Tell

Kulturrådet öppnar för mångfald

Kulturrådet vill bli bättre på att spegla samhället som det ser ut. Därför har vi bland annat öppnat för breddad rekrytering till våra arbets- och referensgrupper. Första veckan anmälde sig cirka 200 nya sökande via webben. Nyligen firades att Mångfaldskonventionen fyller 10 år.

Av världens 195 självständiga stater har 139 länder förbundit sig att ha en kulturpolitik som skyddar och främjar mångfalden av kulturyttringar och verkar för internationellt kulturutbyte och samarbete. Det är verkligen inte illa. Detta genom det första internationella, juridiskt bindande avtalet på det kulturpolitiska området som i år firar tio år, Unescos mångfaldskonvention.

Konventionen slår fast att en kulturpolitik och en mångfald av kulturella uttryck behövs för att förverkliga de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Att alla länder har en fungerande kulturell infrastruktur är centralt för att lyckas. En stark kultursektor i alla delar av världen ger en större kulturell mångfald, som gynnar alla. Konventionen ger också staterna rätt och skyldighet att bedriva kulturpolitik. Detta bland annat genom att den bekräftar att kulturella varor och tjänster är av både ekonomisk och kulturell art och att de därför inte bör behandlas som om de enbart hade ett handelsvärde.

Hur långt har Sverige nått?

Den svenska kulturpolitiska strukturen ger bra förutsättningar att fortsätta att utveckla en politik som ger alla möjlighet att delta i kulturlivet och att yttra sig på lika villkor. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska enligt de kulturpolitiska målen prägla samhällets utveckling. Det är lätt att i en internationell jämförelse hänfalla till att klappa oss själva på axeln. Men alla stater har förbundit sig att främja mångfalden utifrån sina egna förutsättningar.  I Sverige har vi en stark tradition av yttrandefrihet med världens äldsta tryckfrihetsförordning som nästa år fyller 250 år. Men har vi jämlika villkor för att yttra oss? Vid konventionens födelsedagskonferens, arrangerad av Kulturrådet, Svenska Unescorådet och Riksteatern, fokuserade vi på hur det egentligen står till med mångfalden på våra kulturinstitutioner, konstnärliga högskolor och kulturmyndigheter.  Under scenkonstbiennalen och ISPA-kongressen i Malmö fortsatte vi att lyfta dessa frågor genom flera välbesökta seminarier.

Vad betyder det för konstens och kulturens relevans på sikt om vissa kulturuttryck inte får del av våra gemensamma medel? Borde arbete med mångfald vara tydligare kopplad till de offentliga bidragens storlek? Vågar vi syna oss själva för att lära känna vår blindhet? Hur når vi en större yttrandejämlikhet? Är det dags att börja mäta mångfald för att komma vidare från intentioner till handling? Alla dessa frågor väcktes under dagen, som en påminnelse om allas vårt ansvar till förändring.

Bidra med din kunskap

Kulturrådet vill bli bättre på att stödja och främja en större mångfald av kulturuttryck. Därför ber vi nu om hjälp med att hitta personer som vill vara experter i de referens- och arbetsgrupper som bland annat bedömer ansökningar om stöd. Alla som kan och vill bidra till kulturpolitikens praktiska tillämpning genom att ta på sig ett sådant uppdrag kan anmäla sitt intresse via vår webb. Vi måste fortsätta föra en diskussion om hur kulturen kan vara relevant för alla och vad vi kan göra för att fler röster och kulturella uttryck ska ges plats i det offentligt stödda kulturlivet. I mångfaldens namn.

Staffan Forssell
GD Kulturrådet

Header logo