Kulturrådets budgetunderlag 2019-2021

Kulturrådets skriftserie 2018:2

Kulturrådet lämnar idag budgetunderlaget till regeringen. Vi har gått in i ett nytt år med stora ekonomiska satsningar på kulturen från regeringens sida. Myndigheten har också fått flera nya uppdrag – att bygga upp ett nationellt kulturskolecentrum och att stärka folkbiblioteken.

I tidigare budgetunderlag har vi beskrivit det fria kulturlivets betydelse för kvalitet, bredd, mångfald och spridning av konst och kultur i hela landet. Nu har satsningar gjorts på det fria kulturlivet inom scenkonst, dans, musik, bild och form. Även när det gäller kulturtidskrifter, läsfrämjande och för de nationella minoriteternas språk och kultur har det skett välkomna förstärkningar, i enlighet med de behov som Kulturrådet tidigare har lyft.

– Vi välkomnar de förstärkningar som gjorts och de möjligheter det ger för tillgängliggörandet och utvecklingen av konsten och kulturen. I årets budgetunderlag lyfter vi särskilt fram behov av förstärkningar på internationell verksamhet och digitalisering, säger generaldirektören Staffan Forssell.

Allt fler svenska kulturaktörer deltar i utbyten och samarbeten. Samtidigt har de fria aktörerna små ekonomiska marginaler att genomföra internationella turnéer och samarbeten. Trots ökade satsningar på det fria kulturlivet finns därför fortfarande ett växande behov att främja en ökad internationalisering av svenskt kulturliv. Det gäller till exempel samarbeten inom ramen för EU-programmet Kreativa Europa. Men också kulturexportstödet som inrättades på försök för tre år sedan. Syftet är att underlätta arbetet för aktörer mellan konstnärerna och marknaden, till exempel agenter, gallerier och förlag. Stödet har redan givit goda resultat och ett stabilt exportstöd kan på sikt bidra till ökat internationellt utbyte och exportintäkter.

När det gäller digitalisering ser vi möjligheter hos de regionala institutionerna att tillgängliggöra föreställningar, konserter eller utställningar digitalt så att fler nås av konst och kultur. Det kan också bidra till att människor som bor på platser där det inte finns stora institutioner ändå kan ta del av deras kulturutbud. Kulturrådet föreslår en särskild satsning inom kultursamverkansmodellen med fokus på digitalt tillgängliggörande. Kulturrådet kommer redan under 2018 bjuda in regionala företrädare till ett rundabordssamtal om digitaliseringens möjligheter.

Läs och ladda ner skriften

KULTURRÅDETS BUDGETUNDERLAG

Budgetunderlag 2019-2021

Header logo