Nya kulturvanor

Kulturen i siffror 2008:6

Nya kulturvanorRapporten Nya kulturvanor, som innehåller statistik om svenskarnas kulturvanor under 30 år 1976–2006, där uppgifterna från 2006 inte tidigare är publicerade i sin helhet.

Resultaten pekar på att det på senare år skett vissa förändringar i de kulturvanemönster som tidigare observerats. Det är bland ungdomar och de äldsta ålderskategorierna som förändringarna är tydligast. Den yngsta ålderskategorin minskar dels sitt deltagande i många konstområden, dels, och i synnerhet, sitt eget utövande. Samtidigt ökar de äldsta ålders­kategorierna såväl sitt deltagande som sitt utövande.

Materialet i denna rapport bygger på specialbearbetningar från SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (ULF), och är framställt av SCB på uppdrag av Kulturrådet. Rapporten rymmer statistik om svenska folkets (16–84 år) besöks-, konsumtions- och utövandevanor från flera områden i kultur- och fritidslivet.

Kulturrådet är statistikansvarig myndighet på kulturområdet. Publicerandet av Nya kulturvanor är en del i myndighetens arbete att främja kulturpolitisk utvecklingsverksamhet och att skapa förutsättningar för en förbättrad uppföljning och utvärde­ring av kulturpolitiken.

Header logo