Skolbiblioteken 2002

Kulturen i siffror 2003:3

Omslag till Skolbiblioteken 2002Skolbiblioteksstatistiken för år 2002 bygger - liksom den tidigare från 1999 - på en enkätundersökning omfattande samtliga skolor med minst 30 elever. Undersökningen omfattar 4 531 grundskolor och 571 gymnasieskolor. Cirka 90 procent av grundskolorna och 95 procent av gymnasieskolorna besvarade enkäten.

Jämfört med 1999 har biblioteksservicen på grundskolorna avsevärt förbättrats. Mer än varannan grundskoleelev har idag god tillgång till biblioteksservice. Detta innebär att skolan har ett bibliotek som är bemannat minst 6 timmar i veckan eller att skolbiblioteket är integrerat med folkbiblioteket.

Cirka hälften av friskolorna saknar bibliotek eller bibliotekspersonal, medan 17 procent av de kommunala skolorna saknar motsvarande service.

Vad gäller gymnasieskolornas biblioteksservice förefaller en liten försämring har skett. Idag har 90 procent mot tidigare 93 procent av gymnasieeleverna tillgång till ett bemannat skolbibliotek.

Rapporten kan beställas från Kulturrådets informationsavdelning

Skolbiblioteken 2002 (1 Mb)

Header logo