Statliga kulturutgifter i regionalt perspektiv 2013–2014

Denna rapport visar det regionala utfallet av Kulturrådets verksamhet, samt utfallet av ytterligare 27 kulturinstitutioners och kulturmyndigheters verksamhet under åren 2013 och 2014. Kulturrådet har samlat in och redovisar uppgifter från bland annat Konstnärsnämnden, Musikverket, Dramaten, Myndigheten för tillgängliga medier och de centrala museerna. Tillsammans hade de 28 organisationerna cirka 5,9 miljarder kronor i statliga anslag respektive år, varav 4,7 miljarder kan härledas till olika regioner. Ungefär 2 miljarder av de medel som härletts är större statliga kulturbidrag, varav det största är ”Bidrag till regional kulturverksamhet”.

Header logo