Statistik om kultur- och medievanor

Våra kultur- och medievanor kartläggs och redovisas med jämna mellanrum av bland andra SCB, SOM-institutet, Centret för medie- och kommunikationsforskning och flera internationella statistik- och analysorgan. Kulturrådet har tidigare samarbetat kring sådana mätningar och analyser med bland andra SCB och SOM-institutet. Denna verksamhet har övertagits av Myndigheten för kulturanalys.

SOM-undersökningen

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför sedan 1986 en nationell frågeundersökning för att kartlägga svenskarnas vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier. Undersökningen bygger på en postenkät som går ut till mellan 3000 och 6000 slumpvist valda respondenter i hela landet.

Mediebarometern

Centret för medie- och kommunikationsforskning vid Göteborgs universitet, Nordicom, gör varje år Mediebarometern. Undersökningen bygger på telefonintervjuer och beskriver tendenser och förändringar i folks användning av massmedier som TV, video, bio, tidningar, böcker och ny medieteknologi.

ULF-undersökningar

SCB gör regelbundna undersökningar om levnadsförhållandena i Sverige. De så kallade ULF-undersökningarna innehåller även uppgifter om nöjes- och kulturaktiviteter i befolkningen.

Rapporter

Header logo