Icke offentlig finansiering

Sammansättningen av icke offentlig finansiering ser olika ut mellan olika kulturområden. Det kan handla om biljettintäkter, prenumerationer, sponsring, donationer, egna konsultinsatser, etcetera. Ett viktigt inslag är också de ideella insatser som vissa kulturevenemang är helt beroende av.

Den icke offentliga finansieringen är en av de variabler som Kulturrådet beaktar vid bedömning av ansökningar. Uppföljning sker, tillsammans med övriga intäkter, såväl när det gäller de som ingår i kultursamverkansmodellen som alla andra som beviljats bidrag från Kulturrådet. Redovisning görs bland annat i Kulturrådets årsredovisning.

Myndigheten för kulturanalys redovisar icke offentlig finansiering i sin rapportserie Samhällets utgifter för kultur som är en fortsättning på de rapporter som Kulturrådet tidigare tog fram.

Tidigare uppdrag

Kulturrådet hade under 2010 ett regeringsuppdrag att ta fram en rapport om icke offentlig finansiering. Grunden för statistiken i rapporten utgörs i huvudsak av information från aktörer som 2008 erhöll stöd från Kulturrådet.

I rapporten redovisas också en del (goda) exempel, samt möjligheter och hinder för att utveckla av en breddad finansiering av kulturverksamheter i Sverige.

Header logo