Omslagsbild från Unescorapporten "Reshaping cultural policies - advancing creativity for development".

Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

År 2005 antogs Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, även kallad 2005-konventionen. Unesco hade då länge arbetat för att stärka medlemsländernas arbete med kulturpolitik som utvecklingsfaktor för att stödja kulturell mångfald och hållbar utveckling. I detta arbete var rapporten Vår skapande mångfald (Our Creative Diversity) och handlingsplanen från Unescos mellanstatliga konferens The Power of Culture i Stockholm 1998 viktiga.

Konventionen trädde därefter i kraft den 18 mars 2007. Sverige var ett av de länder som tidigt anslöt sig till konventionen.

Konventionen är det första multilaterala juridiskt bindande instrument på kulturpolitikens område som befäster medlemsstaternas rätt och skyldighet att föra kulturpolitik till stöd för kulturell mångfald och verka för internationellt kulturutbyte. Ett aktivt främjande av internationellt kulturutbyte och allas tillgång till kulturell mångfald innefattas. Konventionen uttrycker också en internationell solidaritet gentemot utvecklingsländerna. Konventionen uttrycker att kulturella varor och tjänster har såväl ett kulturellt som ett ekonomiskt värde.

Syftet kan sammanfattas i att konventionen ska: 

  • utgöra en tydligare plattform för arbetet med hur det internationella samfundet globalt bör skydda och främja den kulturella mångfalden,
  • bekräfta att kulturella varor och tjänster inte enbart har ett ekonomiskt värde,
  • erkänna nationell kulturpolitik i syfte att främja kulturell mångfald, och
  • lyfta fram vikten av internationellt samarbete, särskilt för utvecklingsländerna.

Konventionen främjar exempelvis införandet av kulturpolitiska insatser och åtgärder som utvecklar kreativitet och konstnärskap, ger utövare och upphovspersoner tillgång till nationella och internationella arenor och marknader där deras konstnärliga verk/uttryck erkänns och kompenseras samt även säkerställa att de konstnärliga uttrycken är tillgängliga för allmänheten. Vidare erkänns de kulturella och kreativa näringarnas betydelse för ekonomisk och social utveckling särskilt i utvecklingsländerna, vikten att integrera kultur i strategier för hållbar utveckling och nationell utvecklingspolitik samt att främja internationellt samarbete för att underlätta rörligheten för konstnärer och flödet av kulturella varor och tjänster, med särskilt fokus på utvecklingsländernas behov.

De länder som undertecknat konventionen rapporterar var fjärde år till Unesco om vilka policys, aktiviteter och initiativ som tagits för att främja och skydda kulturell mångfald på nationell och internationell nivå. Det kan exempelvis handla om produktion, distribution och tillgång till kultur, insatser för ökat internationellt samarbete som stödjer konstnärers och kulturarbetares mobilitet eller stärker de kulturella och kreativa näringarna i utvecklingsländer samt insatser som involverar civilsamhället i kulturpolitiska processer. Syftet med rapporteringen är ökad kunskaps- och informationsspridning samt att möjligheten att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag där en global översikt av den utveckling som sker i världen på kulturområdet internationell och nationell nivå ges.

The International Fund for Cultural Diversity (IFCD)

En särskild fond kallad The International Fund for Cultural Diversity (IFCD) är kopplad till konventionen. Fonden är ett sätt för Unesco att stödja sätt att implementera konventionen i praktiken. Kulturorganisationer, främst från utvecklingsländer, kan söka stöd från fonden och många intressanta projekt har genomförts med finansiering av fonden. Konventionens parter och privata aktörer uppmuntras även att lämna stöd till fonden för att den ska få möjlighet att utvecklas ytterligare och för att fler projekt kan stödjas.

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

CREATIVE ECONOMY REPORT

Danielle Cliche. Foto: Joachim Ljungquist.

Danielle Cliche från Unesco presenterade rapporten Creative Economy Report på den internationella konferensen The Impact of Culture i Umeå den 24 september 2014.

KONFERENS

Den 20 maj 2016 arrangerade Svenska Unescorådet, Kulturrådet, Riksteatern och Historiska museet en dag i den konstärliga frihetens tecken. 

Header logo