Europeiskt samarbete OMC

OMC, Open Method of Coordination är en metod för EU:s institutioner att kommunicera med medlemsstaterna och ett forum för representanter från medlemsstaterna att samlas och diskutera frågor som definierats i EU:s Work Plan for Culture 2015-2018.

OMC-arbetet handlar om ett större kunskaps- och erfarenhetsutbyte på policynivå mellan medlemsstaterna och kommissionen. Målet är att ta fram rekommendationer och goda exempel gällande olika kulturfrågor. OMC är en del i EU:s kulturpolitiska arbete som är formulerat i den övergripande European Agenda for Culture.

I Work Plan For Culture 2015-2018 är tillgänglig och inkluderande kultur och publikutveckling, kulturarv, kreativ ekonomi och innovation inom den kreativa och kulturella sektorn utpekade fokusområden. Främjande av kulturell mångfald, rörlighet och att lyfta fram kulturens roll i EU:s yttre förbindelser finns också med på agendan för medlemsländernas samarbete.

Prioriteringar:
A) Tillgänglig kultur för alla
B) Kulturarv
C) Kulturella och kreativa sektorer: kreativ ekonomi och innovation
D) Främjande av kulturell mångfald, kulturen i EU:s yttre förbindelser samt rörlighet för konstnärer och kulturskapare

Läs mer om prioriteringarna för OMC-arbetet 2015-2018

Under åren 2011-2014 utgick OMC-arbetet från prioriteringarna Work Plan for Culture 2011–2014 och var fokuserat på följande områden:

  • Kulturell mångfald och dialog
  • Tillgänglig och inkluderande kultur
  • Kulturella och kreativa näringar
  • Färdigheter och mobilitet
  • Kulturarv (inkluderande mobilitet för konstnärliga verk)

Kulturrådet deltog under perioden 2011-2013 som expertrepresentant i grupperna Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla samt Kulturella och kreativa näringar.

Kulturrådet är för närvarande inte utnämnt av regeringen till att medverka i någon OMC-grupp. Kulturdepartementet har information om Sveriges nuvarande representation i aktuella OMC-grupper.

RAPPORTER

Rapport och handbok från OMC-gruppen för kulturella och kreativa näringar

Good practice report

CCI Policy Handbook

Rapport och handbok från OMC-gruppen för Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla

Report on the role of public arts and and cultural institutions in the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue

Summary

Better access and wider participation in culture

Handbok från OMC-gruppen för Kompetens och mobilitet

Uppbyggnad av ett starkt ramverk för konstnärers rörlighet

Building a strong framework for artists’ mobility

Handbok från OMC-gruppen för Kulturarvet, inklusive rörlighet när det gäller samlingar

Header logo