Den romska sångerskan Esma Redjepova på konsert på Moriskan. Fotograf: Michel Thomas.

Ny OMC-rapport om kulturell mångfald och interkulturell dialog

Den europeiska kommissionen har publicerat en rapport om strategier och metoder för ökad kulturell mångfald och interkulturell dialog inom kultursektorn. Rapporten är framtagen inom EU:s så kallade OMC-samarbete.

Rapporten fokuserar på hur kulturorganisationer och -institutioner arbetar, och kan arbeta, för att öka den etniska och kulturella mångfalden inom kultursektorn. 

OMC-gruppen som tagit fram rapporten har bestått av deltagare från 25 medlemsländer och samtliga har bidragit med exempel på existerande strategier och metoder. Arbetet har gjorts utifrån aspekterna programverksamhet, personal/organisation, publik samt nya mötesplatser.

Kulturrådet, som representerat Sverige i arbetet, har bidragit med sju exempel på svenska kulturaktörers insatser för att främja mångfald. Tre av dessa; Modersmålsbiblioteket i Mölndal, Moriska paviljongen i Malmö och Riksteatern finns också presenterade i rapporten.

Utifrån existerande strategier och metoder, och utifrån deltagarnas kunskaper, har gruppen identifierat framgångsfaktorer och rekommendationer som vänder sig till både kulturorganisationer och beslutsfattare.

Rapporten drar bland annat slutsatserna att organisationer måste vara tydliga och konkreta i arbetet med att främja mångfald, att man måste utgå från den existerande verksamheten istället för att lägga till särskilda insatser och att rekryteringsprocesser måste utvecklas för att möjliggöra en större mångfald inom organisationerna.

Svenska exempel

Moriska paviljongen i Malmö, en aktuell och samtida mötesplats mitt i staden som på allvar tilltalar och engagerar många olika grupper i samhället, såväl majoriteter som minoriteter. Se även rapport.

Helsingborgs stadsteater – Outreach, under tre år arbetade teatern med att nå nya målgrupper, exempelvis stadens skejtare.

Modersmålsbiblioteket, Mölndals stads satsning för att stimulera till läsning och att stärka barns och ungas språkkunskaper och självbild. Se även rapport.

Riksförbundet för Folkmusik & Dans – EPOS (tidigare Ta plats!), ett nätverk som verkar för att öka jämställdhet och mångfald inom folk- och världsmusik och -dans.

Norrbottensteatern – När vinterns stjärnor lyser här, en föreställning som på sju språk skildrar konsekvenserna av den svenska språkpolitiken.

Backa teater – Run for your life, ett projekt där man genom att verka lokalt engagerade unga människor i den kreativa processen.

Riksteatern, organisationens insatser för att utveckla rekryteringsprocessen utifrån ett mångfaldsperspektiv. Se även rapport.

Läs även om projektet Brokering Cultural Participation som fått finansiering från EU:s integrationsfond och Kulturrådet. Region Västerbotten ska tillsammans med Intercult och flera europeiska kulturorganisationer utveckla riktlinjer och verktyg åt kulturinstitutioner, producenter och scener, med mål att öka kvalitén kring mångfaldsarbete.

Om OMC

OMC, Open Method of Coordination, är en metod för EU:s institutioner att kommunicera med medlemsstaterna och ett forum för representanter från medlemsstaterna att samlas och diskutera frågor som definierats i EU:s Work Plan for Culture 2011-2014. I grunden handlar OMC-arbetet om ett större kunskaps- och erfarenhetsutbyte på policynivå mellan medlemsstaterna. OMC är en del i EU:s kulturpolitiska arbete som är formulerat i den övergripande European Agenda for Culture.

I European Agenda for Culture är kulturell mångfald och interkulturell dialog ett av flera prioriterade områden. Genom Work Plan for Culture 2011-2014 beslutades att bilda en OMC-grupp för kulturell mångfald och interkulturell dialog/tillgänglig och inkluderande kultur.

Övriga tre prioriterade områden är följande:

  • Kulturella och kreativa näringar
  • Färdigheter och mobilitet
  • Kulturarv (inkluderande mobilitet för konstnärliga verk)

OMC-arbetet i de olika grupperna ska resultera i framtagandet av rapporter med goda exempel eller handböcker för policyutveckling.

KONTAKT

Mårten Lempert
Handläggare
Telefon: 08-519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

RAPPORT

OMC-rapport om strategier och metoder för ökad kulturell mångfald och interkulturell dialog inom kultursektorn.

Header logo