Nätverk

Kulturrådet samverkar med en rad olika myndigheter, institutioner och organisationer kring internationella kulturfrågor. Kulturråden vid Sveriges ambassader är en viktig samarbetspartner. Kulturrådet är medlem i internationella nätverket IFACCA och Federation of Arts Councils and Culture Agencies.

Nordiska kultursamarbeten

Kulturrådet samverkar med andra nordiska myndigheter och organisationer för att främja kultursamarbetet inom Norden. Kulturrådet har genom Nordiska ministerrådet via litteraturnätverket NordLit ett särskilt uppdrag för översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk, Kulturrådet ingår också i ett nätverk av nordiska myndigheter som ansvarar för stöd till folkbiblioteksutveckling.

MYNDIGHETSSAMVERKAN MED SIDA

Kulturrådet arbetar för att stärka kulturens roll i Sveriges bistånds- och utvecklingssamarbete. Hösten 2011 introducerade Kulturrådet och Sida ett stöd till samarbete mellan kulturaktörer i Sverige och partners i Botswana, Indien, Indonesien, Kina, Namibia och Sydafrika; aktörssamverkan. Inom aktörssamverkan har det funnits fyra tillfällen att söka bidrag. Den fjärde och sista utlysningen var i februari 2013. Aktörssamverkan avslutades i december 2013.
Kulturrådets slutrapport till Sida gällande aktörssamverkan

Fristäder

Kulturrådet ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadsystemet i Sverige. Kulturrådet ska även främja uppmärksamhet kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

Läs mer här

Kulturråd i utlandet

Läs mer här

Unescos mångfaldskonvention

År 2005 antogs Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, även kallad 2005-konventionen. Unesco hade då länge arbetat för att stärka medlemsländernas arbete med kulturpolitik som utvecklingsfaktor för att stödja kulturell mångfald och hållbar utveckling. I detta arbete var rapporten Vår skapande mångfald (Our Creative Diversity) och handlingsplanen från Unescos mellanstatliga konferens The Power of Culture i Stockholm 1998 viktiga.

Läs mer här

Europeiskt samarbete OMC

Läs mer här

Header logo