Kultur och hälsa i Östergötland

Satsningen Kultur och hälsa i Östergötland ska lyfta fram kulturens positiva betydelse för hälsan. Tanken är att den ska bli en plattform för ökad hälsoorientering av hälso- och sjukvården i landstinget.

Tillsammans med kulturaktörer uppmuntrar vi patienterna att ägna sig åt kulturaktiviteter. Samtidigt ger satsningen kulturaktörer en möjlighet att nå nya målgrupper. Arbetet hämtar erfarenheter från Region Skåne med Kultur på recept och från Östergötlands modell för Fysisk aktivitet på recept (FaR).

Må bra med kultur

Med Må bra med kultur-erbjudanden hoppas vi kunna ge den traditionella hälso- och sjukvården ett kompletterande verktyg till den traditionella hälso- och sjukvården. Här är det möjligt att pröva nya aktiviteter för att få ökad hälsa och förbättrad livskvalitet.

Målgruppen för Må bra med kultur är personer med lättare psykisk ohälsa, till exempel stressrelaterade besvär, som varit i kontakt med primärvårdens kuratorer.

Under 2012 har patienter haft möjlighet att delta i skapande verksamhet, natur- och trädgårdsaktiviteter, läsecirklar och stickcafé. Verksamheterna bedrivs i samverkan med kulturaktörer, studieförbund och kommuner. Fokus ligger på det lustfyllda och prestationsfria. Vissa av aktiviteterna är öppna för allmänheten och då deltar alla på lika villkor. Det finns också renodlade patientgrupper. Där flyttas fokus från patientroll till aktiv deltagare med eget ansvar.

För att förbättra arbetet med Må bra med kultur följer vi upp hur de personer som fått erbjudandet uppfattat aktiviteterna de deltagit i. Vi ställer också frågor till primärvården och kulturaktörerna och tar tillvara på alla synpunkter.
Reaktionerna på Må bra-aktiviteterna är positiva. Deltagare, kuratorer och kulturaktörer ser dem som spännande verktyg för att främja hälsa och nå nya målgrupper. Fler kulturaktörer har också förslag på nya aktiviteter. Vi arbetar för att utveckla konceptet tillsammans med kultursamhälle och regionförbund.

Kultur i vården
Inom det området tittar vi på vad kultur kan betyda i hälso- och sjukvården, hur den estetiska utsmyckningen kan användas i ett hälsofrämjande perspektiv, vid patient- och anhörigmöten till exempel. Det kan också handla om att ta in utställningar, musikstunder och eget skapande i vårdlokaler.
Hälsofrämjande vårdmiljö är högst aktuellt då det sker en stor om- och nybyggnation av sjukhus och lokaler inom landstinget i Östergötland.

Kultur kan också användas i rehabiliteringssyfte, bland annat inom strokevården. Landstingets informationscentrum har producerat en film om musikterapi vid lasarettet i Motala.


Se filmen om musikterapi

MER INFORMATON

Maria Linderström                                      

Hälsosamordnare                 

Folkhälsocentrum                                       

Landstinget i Östergötland                          

Telefon:010-103 77 11

maria.linderstrom@lio.se

Header logo