Kultur för seniorer – Kultur och hälsa i Västerbotten

För att öka kunskapen om användningen av musik inom äldreomsorgen har Region Västerbotten tillsammans med Lycksele kommun, Skellefteå kommun och Umeå kommun  engagerat en forskargrupp som under januari – mars 2014 genomfört en förstudie vid ett äldreboende i Umeå.

Kunskap och kännedom om kulturens hälsofrämjande egenskaper är idag känd. Däremot är kunskapen liten när det gäller hur man implementerar metoder och modeller när det gäller kultur i äldreomsorg samt hur det kan vara långsiktigt hållbart. Detta är angeläget att undersöka närmare.

Förstudiens genomförande har omfattat information till verksamhets- och enhetschefer, utskick av information samt inbjudan till personal och boende på två utvalda enheter samt godkännande av boende/gode män för såväl deltagande i förstudien som för tillstånd att filma tre musiksessioner. Inledande intervjuer genomfördes med berörd personal och därefter en workshop där personalen bland annat fick fundera på hur musiken påverkar och vad musik betyder för dem. Under veckorna 5-9 fick de boende delta i praktiska musiksessioner i grupp två gånger per vecka och i max 45 minuter per session. Musiksessionerna leddes av en musikterapeut/forskare.

Efter genomförda musiksessioner har uppföljande intervjuer gjorts med personal samt en uppföljande träff med personal för att stimulera och inspirera till fortsatt arbete med musik. Syftet med musik i projektet har varit att höja det sociala- och känslomässiga välbefinnandet och uppnå ökad livskvalitet bland äldre samt genom detta även skapa förutsättningar för en stimulerande arbetsmiljö.

Förstudien kommer att innebära större förståelse för möjligheterna till musikaktiviteter inom äldreomsorgen liksom skapa goda förutsättningar för vidare forskning kring effekter av de insatser som görs för äldre och vad det betyder för äldreomsorgspersonal.

Sammanställning av insamlat material pågår och resultat kommer att presenteras under hösten 2014.

Region Västerbotten inledde projektet Kultur för seniorer – Kultur och hälsa i Västerbotten sommaren 2012 i samverkan med Lycksele kommun, Skellefteå kommun och Umeå kommun. Det avslutas i maj 2015.

Målet med projektet är att öka kunskap om kulturens hälsofrämjande egenskaper och om kultur som verktyg i vård och omsorg. Det ska även:

  • inspirera och stimulera till samverkan, och samarbeten
  • inspirera till nätverksbyggen mellan civila samhällets aktörer för fler och mer varierande kulturaktiviteter
  • skapa sociala mötesplatser för äldre, ett viktigt led med tanke på de utmaningar länet står inför med en  alltmer åldrande befolkning.
Header logo